НАЦРТ

Hа осно­ву чла­на 8. став 2. и чла­на 11. За­ко­на о обе­збјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање раз­во­ја пољопривреде и се­ла („Службени гласник Републике Српске“, бр. 43/02 и 106/09), чла­на 26. став 2. За­ко­на о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), чла­на 69. ст. 1. и 2. и чла­на 82. став 2. За­ко­на о ре­пу­блич­кој упра­ви („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми­ни­стар пољопривреде, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де до­но­си

 

 

ПРА­ВИЛ­НИК

О УСЛО­ВИ­МА И НА­ЧИ­НУ ОСТВАРИВАЊА НОВ­ЧА­НИХ ПОД­СТИ­ЦА­ЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕ­ЛА

 

 

I  ОСНОВ­НЕ ОД­РЕД­БЕ

 

Члан 1.

 

Пра­вил­ни­ком о усло­ви­ма и на­чи­ну остваривања нов­ча­них под­сти­ца­ја за раз­вој пољопривреде и се­ла про­пи­су­ју се усло­ви ко­је мо­ра­ју да испуњавају прав­на и фи­зич­ка лица (у даљем тек­сту: ко­ри­сник) за остваривање пра­ва на нов­ча­не под­сти­ца­је, по­ступ­ци за њихово остваривање, вр­ста, ви­си­на и на­чин ис­пла­те нов­ча­них под­сти­ца­ја, оба­ве­зе ко­је мора да ис­пу­ни ко­ри­сник на­кон примања нов­ча­них под­сти­ца­ја, као и по­треб­на документаци­ја и обра­сци.

 

Члан 2.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства и дру­ге об­ли­ке по­др­шке у пољопривреди има­ју ко­ри­сни­ци, пољопривредна га­здин­ства са пре­би­ва­ли­штем, од­но­сно сје­ди­штем у Републици Срп­ској (у даљем тек­сту: Ре­пу­бли­ка), ко­ја обављају пољопривредну производњу на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке и ко­ја су упи­са­на у ре­ги­стар пољопривредних газдин­ста­ва, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди.

(2) За остваривање пра­ва на нов­ча­не под­сти­ца­је, ко­ри­сни­ци под­но­се Агенцији за аграрна плаћања (у даљем тек­сту: Агенцији) захтјев и до­ку­мен­та­ци­ју про­пи­са­ну овим правил­ни­ком.

(3) За­хтјев из ста­ва 2. овог чла­на мо­ра би­ти чит­ко попуњен и са­др­жавати сљедеће по­дат­ке:

а) за фи­зич­ка ли­ца:

1) име и пре­зи­ме ко­ри­сни­ка – носиоца пољопривредног газдинства, адреса становања, оп­шти­ну, број те­ле­фо­на, је­дин­стве­ни ма­тич­ни број гра­ђа­на (ЈМБГ), ре­ги­стра­ци­о­ни број пољопривредног га­здин­ства (у даљем тек­сту: РБПГ), број жи­ро-ра­чу­на или број те­ку­ћег ра­чу­на и на­зив бан­ке код ко­је је отво­рен ра­чун,

2) вр­сту под­сти­ца­ја за ко­ји се за­хтјев под­но­си,

3) изјаву о подацима и

4) пот­пис под­но­си­о­ца за­хтје­ва.

б) за прав­на ли­ца:

1) по­слов­но име и сје­ди­ште, оп­шти­ну, број те­ле­фо­на, ЈИБ, РБПГ, број жи­ро-ра­чу­на и на­зив бан­ке,

2) вр­сту под­сти­ца­ја за ко­ји се за­хтјев под­но­си,

3) изјаву о подацима и

4) пе­чат и пот­пис овла­шће­ног ли­ца.

(4) За­хтје­ви за остваривање нов­ча­них под­сти­ца­ја у пољопривреди под­но­се се на  обра­сцима 1. и 2. ко­ји се на­ла­зе у При­ло­гу овог пра­вил­ни­ка и чи­не његов са­став­ни дио.

(5) До­кази о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма су: уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом, рачун или ко­пи­ја рачуна издата на име купца уз ко­јe се оба­ве­зно при­ла­же и малопродајни фи­скал­ни ра­чун са став­ка­ма ко­је су пред­мет под­сти­ца­ја.

(6) За набавке, односно услуге, извршене од добављача/извођача ван подручја Републике, уз доказе о инвестираним средсвима из става 5. овог члана, корисник доставља и доказ о уплати на жиро-рачун добављача/извођача.

(7)  Као предмет обрачуна новчаних подстицаја неће се узимати у обзир ставке на рачунима које нису предмет подстицаја, рачуни уз које нису приложени фискални рачуни или докази о уплати на жиро рачун добављача/извођача, као и велепродајни рачуни/фактуре и велепродајни фискални рачуни.

(8) За набављена сред­ства и опре­му у ино­стран­ству, уз документацију из ст. 5. и 6. овог члана при­ла­же се пра­те­ћа ца­рин­ска до­ку­мен­та­ци­ја.

(9) На­кон обраде захтјева и провјере достављене документације, Агенција одобрава исплате новчаних подстицаја корисницима.

(10) Ис­пла­та под­сти­цај­них сред­ста­ва врши се ди­рект­ним плаћањем на те­ку­ће, односно жи­ро-ра­чу­не ко­ри­сни­ка или на основу инструкције за плаћање извођачу радова у складу са уговором.

(11) Развијеност јединица локалне самоуправе утврђује се према Одлуци о степену  развијеностијединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2012. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 109/11).

 

Члан 3.

 

(1)                    Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници:

а) који имају неизмирене обавезе по било којем основу према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), Агенцији за аграрна плаћања и Јавном  предузећу “Робне резерве Републике Српске” АД,

б) који нису уплатили накнаду за противградну заштиту Јавном предузећу «Противградна превентива Републике Српске» а.д. Градишка у складу са Одлуком Владе Републике о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/10 и 61/11) у износу од 1,5 КМ по хектару обрадивог земљишта уписаног у регистар пољопривредних газдинстава,

в) који незаконито користе пољопривредно земљиште које је додјељено корисницима по основу уговора о концесији или закупу и лица која ометају или избјегавају увођење у посјед и

г) који су запослени као државни службеници и намјештеници.

 

II  НОВ­ЧА­НИ ПОД­СТИ­ЦА­ЈИ ЗА РАЗ­ВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕ­ЛА

 

Члан 4.

 

(1) Пра­во на нов­ча­не под­сти­ца­је за раз­вој пољопривреде и се­ла, ко­ри­сник оства­ру­је кроз по­др­шку производњи и до­хот­ку, по­др­шку ру­рал­ном раз­во­ју, ин­тер­вент­не мје­ре и ванред­не по­тре­бе.

(2) У окви­ру по­др­шке производњи и до­хот­ку – директна плаћања, ко­ри­сник оствару­је пра­во на сљедеће вр­сте нов­ча­них под­сти­ца­ја:

а) подршка за сточарску призводњу:

1) пре­ми­ја за при­плод­ну сто­ку,

2) пре­ми­ја за мли­је­ко,

3) премија за набавку стеоних јуница,

4) пре­ми­ја за производњу ме­са – тов,

5) подршка пчеларској производњи,

б) мјере за заштиту здравља животиња;

б) подршка биљној призводњи:

1)      пре­ми­ја за произведено и продато во­ће и по­вр­ће,

2) подршка по јединици сјетвене површине-за јесењу сјетву 2011,

3) по­др­шка по је­ди­ни­ци сје­тве­не по­вр­ши­не – регрес,

4) пре­ми­ја за сје­мен­ски ма­те­ри­јал,

5) пре­ми­ја за сад­ни ма­те­ри­јал,

6) пре­ми­ја за индустријско биље и

7) мјере за заштиту здравља биљака.

(3) У окви­ру по­др­шке руралном развоју ко­ри­сник оства­ру­је пра­во на нов­ча­ни подсти­цај за:

а) побољшање конкурентности:

1) инвестиције у пољопривредну ме­ха­ни­за­ци­ју,

2) инвестиције у сто­чар­ску производњу (основ­но ста­до, објек­ти и опрема),

3) инвестиције у биљну производњу (подизање вишегодишњих за­са­да, изградњу стакле­ни­ка и пла­сте­ни­ка),

4) унапређивање пољопривредног земљишта (наводњавање),

5) инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових прерађивачких  капацитета,

6) подршка опремању референтних лабораторија за контролу квалитета,

7) подршка удружењима на селу, организацијама пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа,

8) подршка изградњи објеката од регионалног значаја,

9) подршка увођењу стандарда контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа,

10) унапређивање људских ресурса у руралним подручјима;

б) очување природе и рационално газдовање природним ресурсима:

1) подршка мјерама заштите животне средине,

2) суфинансирање противградне заштите и премије осигурања пољопривредне производње;

в) побољшање услова живота и увођење разноврсности приликом остваривања прихода у сеоској економији:

1) опште намјене у развоју руралних подручја,

2) подршка допунским активностима на пољопривредном газдинству и производњи по регион специфичних производа,

3) подршка оснивању и развоју микро, малих и средњих предузећа на селу,

4) унапређивање и развој услуга руралног туризма,

5) подршка иницијативама локалног развоја и

г) ин­сти­ту­ци­о­нал­ну по­др­шку.

(4) У окви­ру ин­тер­вент­них мје­ра на тржишту и ван­ред­них по­тре­ба, ко­ри­сник остварује­ пра­во на нов­ча­ни под­сти­цај за се­зон­ске ин­тер­вен­ци­је на тр­жи­шту пољопривредних производа, ван­ред­не потре­бе и по­мо­ћи.

(5)  Исплата средстава по судским пресудама и жалбама на рјешења Агенције врши се из средстава из става 4. овог члана.

1. Подршка производњи и дохотку

 

1.1. Сточарска производња

Члан 5.

 

(1) Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке имају корисници који се баве производњом и узгојем квалитетно приплодне стоке, ако је квалитетно приплодно грло произведено у властитом запату или купљено за даљи узгој у старости до четири мјесеца, а води поријекло од уматичених родитеља и служи за даљу репродукцију, те ако је основни запат обухваћен програмом узгојно селекцијског рада и то за сљедеће производње:

а) производњу и узгој квалитетно приплодних јуница,

б) производњу и узгој квалитетно приплодних крмача,

в) производњу и узгој квалитетно приплодних свиња (супрасне назимице),

г) производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза,

д) узгој кокица и пијетлова родитељских карактеристика (тешка и лака линија)

ђ)  узгој осамнаестонедјељних пиленки,

е) производњу селекционисаних матица и

ж) узгој у систему крава – теле.

(2) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке утврђује се након обраде и обрачуна приспјелих захтјева за сваку врсту производње, након утврђеног броја јединица (грло/кљун/комад), а у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (у даљем тексту: План коришћења средстава), до 15% од просјечне тржишне цијене по грлу/кљуну/комаду и исплаћује се у наредној години.

 

Члан 6.

 

(1) Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница имају подносиоци захтјева који у току године одгоје минимално једно квалитетно приплодно грло, које је отељено и одгојено на властитом имању или купљено у старости до четири мјесеца, и служиће за властиту производњу.

(2) Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница имају и подносиоци захтјева правна лица и предузетници који у току године одгоје минимално десет квалитетно приплодних јуница, које су отељене и одгојене на властитом имању или купљене за даљи узгој у старости до четири мјесеца, а служе за даљу продају.

(3) Квалитетно приплодне јунице за које се захтјев подноси први пут су женска грла уведена у приплод са постигнутих 70% развоја одрасле јединке и прописаном доби при првом припусту за поједине расе говеда према Програму узгоја говеда у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 4/10).

(4) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) увјерење издано од Агенције за узгој и селекцију у сточарству да грло за које се подноси захтјев испуњава услове из члана 5. став 1. и ст. 1. и 3. овог члана.

б) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодних говеда и јуница у матичну евиденцију са бројем грла, идентификационим бројевима, старости при првом осјемењавању, процијењеном или измјереном тјелесном масом на дан прављења записника,

в) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству да је бик осјеменитељ уписан у Централни регистар мушких матичних грла,

г) копију пасоша животиње,

д) овјерена изјава подносиоца из става 1. овог члана да грла за која се подноси захтјев неће отуђити прије другог телења, осим уколико то буде потребно због репродуктивних или здравствених проблема, што мора документовати надлежна ветеринарска организација и

ђ) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(5) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 30.000,00 КМ.

(6)  Јунице код којих је гравидност утврђена након 31. октобра 2011. године, узимаће се у обраду уз захтјев поднесен у вријеме важења овог правилника.

(7) Захтјев за исплату премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке из ст. 1. и 2. овог члана, подноси се у периоду узгоја, према Правилнику о начину вођења евиденције, издавању потврда и достављању извјештаја при осјемењавању домаћих животиња, а најкасније 31. децембра текуће године.

 

Члан 7.

 

(1) Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних крмача, са минимално три прашења, имају узгајивачи чије основно стадо чини најмање 15 уматичених крмача.

(2) Премија за узгој квалитетно приплодних крмача из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем грла, идентификационим бројевима и да су грла уписана у матичну евиденцију,

б) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству да је нераст осјеменитељ уписан у Централни регистар мушких матичних грла,

в) препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче сачињен на Обрасцу 5. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, овјерен од Агенције за узгој и селекцију у сточарству,

г) изјава подносиоца захтјева да се захтјев подноси први пут за приплодне крмаче у току године и

д) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 30.000,00 КМ.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке из става 1. овог члана подноси се у периоду узгоја, а најкасније 31. децембра текуће године.

 

Члан 8.

 

(1) Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних свиња (супрасне назимице), имају произвођачи чије основно стадо има најмање 50 уматичених крмача.

(2) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних свиња (супрасних назимица) из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем грла, идентификационим бројевима и да грла потичу из стада за која се води матична евиденција,

б) изјава подносиоца захтјева да се захтјев подноси први пут за узгој квалитетно приплодних свиња ( супрасна назимица) у току године,

в) препис картона употребе у приплоду за квалитетно приплодне свиње (назимице) сачињен на Обрасцу 5. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, овјерен од Агенције за узгој и селекцију у сточарству и

в) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 30.000,00 КМ.

 

Члан 9.

(1)     Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза имају узгајивачи који су носиоци пољопривредних газдинстава, чије основно стадо има минимално 100 оваца или 50 коза.

(2)     Под основним стадом из става 1. овог члана подразумјевају се јединке које су дале потомство, приплодни овнови и јарчеви осјеменитељи.

(3)     Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже:

а) увјерење Агенције за узгој и селекцију у сточарству да овце или козе за које се подноси захтјев испуњавају услове из члана 5. став 1. овог правилника и ст. 1. и 2. овог члана,

б) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем грла, расном припадношћу и да су грла уписана у матичну евиденцију са спецификацијом идентификационих бројева грла,

в) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству да је ован/јарац осјеменитељ уписан у Централни регистар мушких матичних грла и

г) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(4) Висина премије из става 1. овог члана утврђује се у складу са величином стада и то за:

а) овце: од 100 – 200 грла, од 201 – 400 грла, од 401 – 600 грла и преко 601 грла и

б) козе: од 50 – 100 грла и преко 101 грла.

(5) Максималан износ који корисник премије, власник стада, може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 10.000,00 КМ.

(6) Захтјев за исплату премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке из става 1. овог члана, подноси се најкасније 30. октобра текуће године.

 

Члан 10.

 

(1) Право на премију за узгој квалитетно приплодних кокица и пијетлова родитељских карактеристика остварују узгајивачи који узгоје минимално 2.000 кљунова, на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) потврда о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића, односно јаја за инкубирање и изјаву одговорног лица да су јаја инкубирана у властитој инкубаторској станици),

б) записник Агенције за узгој и селекцију у сточарству за узгојене кокице и пијетлове родитељских перформанси, о расној припадности и броју кљунова,

в) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем кљунова и да су уписани у главни регистар матичних јата за квалитетно приплодне кокице и пијетлове родитељских карактеристика,

г) изјаву одговорног лица да се захтјев подноси први пут за произведене и узгојене квалитетно приплодне кокице и пијетлове родитељских карактеристика,

д) евиденцију угинућа током узгоја овјерена од подносиоца захтјева и

ђ) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је  50.000,00 КМ.

(3) Захтјев за исплату премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке из става 1. овог члана подноси се по реализацији узгоја, а најкасније 31. децембра текуће године.

Члан 11.

   (1) Право на премију за узгој осамнаестонедељних пиленки остварују узгајивачи који узгоје минимално 4.000 кљунова у турнусу, на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) потврда о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића, односно јаја за инкубирање и изјаву одговорног лица да су јаја инкубирана у властитој инкубаторској станици),

б) изјаву одговорног лица да се захтјев подноси први пут за узгојене осамнаестонедељне пиленке,

в) евиденцију угинућа током узгоја потписана од стране подносиоца захтјева,

г) за узгојене и продане осамнаестонедељне пиленке рачун о продаји и  увјерење о здравственом стању животиња и

д) обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години износи 50.000,00 КМ.

(3) Захтјев за исплату премије из става 1. овог члана, подноси се по реализацији узгоја, а најкасније 31. децембра текуће године.

 

Члан 12.

   (1) Право на премију за производњу селекционисаних матица имају регистровани произвођачи селекционисаних матица и селекциони центри на подручју Републике.

(2) Премија за производњу селекционисаних матица остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) копија рјешења о упису у Регистар произвођача селекционисаних матица,

б) записник Агенције за узгој и селекцију у сточарству о производњи селекционисаних матица,

в) књига евиденције о продаји селекционисаних матица и

г) обрачун премије заснован на броју селекционисаних и продатих матица сачињен на Обрасцу 3. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 5.000,00 КМ.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу селекционисаних матица подноси се најкасније 31. августа текуће године.

 

Члан 13.

 

(1) Право на премију за узгој крава у систему узгоја крава–теле остварују узгајивачи који посједују минимално пет крава комбинованих (месо–млијеко) или товних раса, односно крижанце товних и комбинованих раса и приплодног бика наведеног типа који је уписан у Централни регистар мушких матичних грла, а које дају потомство и од којих је једини приход прираст телета, на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) увјерење издато од Агенције за узгој и селекцију у сточарству да стадо за које се подноси захтјев испуњава услове из става 1. овог члана,

б) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о упису у Регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке са бројем грла, идентификационим бројевима и да су грла уписана у матичну евиденцију,

в) записник Агенције за узгој и селекцију у сточарству о утврђеној производњи у систему крава теле који може бити сачињен након четири мјесеца старости телета,

г) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству да је бик осјеменитељ уписан у Централни регистар мушких матичних грла,

д) копије пасоша крава и бика у власништву и

ђ) копија картона осјемењавања или припуста крава и регистра телади.

(2) Корисник подстицаја за узгој крава у систему крава–теле, не може за иста грла користити подстицајна средства по основу права на премију за млијеко.

(3) Максималан износ који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 400 КМ по грлу или до 30.000,00 КМ по подносиоцу захтјева.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке из става 1. овог члана, подноси се у периоду узгоја, а најкасније 31. децембра текуће године.

 

Члан 14.

 

(1) Право на премију за кравље, овчије и козије млијеко имају произвођачи млијека, регистрована пољопривредна газдинства која млијеко испоруче прерађивачима млијека директно или преко организатора откупа.

(2) Организатор откупа или прерађивач који директно преузима млијеко, мора имати склопљен уговор са овлашћеном лабораторијом која врши контролу квалитета свјежег сировог млијека на основу Правилника о квалитету свјежег сировог млијека.

(3) Висина премије из става 1. овог члана износи:

а) 0,35 КМ/литри – млијеко Е класе,

б) 0,20 КМ/литри – млијеко I класе,

в) 0,16 КМ/литри – млијеко II класе и

г) 0,10 КМ/литри– млијеко III класе.

(4) Захтјеве могу подносити само организатори откупа са подручја Републике, а који су дужни су да воде и достављају уредну евиденцију о откупљеним количинама млијека, броју музних грла, млијечним картонима, пасошима за музна грла и броју корисника премије са њиховим тачним подацима (ЈМБГ/ЈИБ, назив банке и текући, односно жиро- рачун).

 

Члан 15.

(1) Премија за кравље, овчије и козије млијеко остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који:

а) привредна друштва и предузетници који се баве откупом млијека од пољопривредника и даље га прерађују подносе:

1) списак пољопривредника који садржи: име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, ЈМБ/ЈИБ, општину, количину откупљеног млијека, класу млијека, укупан број музних грла од којих се узима млијеко за обрачунски период и бројеве текућих или жиро рачуна крајњих корисника премије груписаних по банкама и износима за појединачно плаћање сачињен на Обрасцу 8. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који је потребно доставити поред штампане форме и у електронској форми на и-мејл адресу Министарства (образац је доступан на интернет-страници Министарства),

2) потврду прерађивача млијека која садржи преузету количину млијека за   обрачунски период,

3) потврду овлашћеног ветеринарског инспектора о улазним количинама  млијека у преради за обрачунски период,

4) синтетичку картицу добављача (коопераната), ако је откуп извршен ради даље прераде и

5) потврду откупљивача или прерађивача да су измирили обавезе према произвођачима млијека за преузето млијеко из претходног мјесеца;

б) удружења пољопривредних произвођача која се баве организовањем сакупљања млијека од пољопривредника за прерађиваче подносе:

1) списак пољопривредника који садржи: име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, ЈМБ/ЈИБ, општину, количину откупљеног млијека, класу млијека, укупан број музних грла од којих се узима млијеко за обрачунски период и бројеве текућих или жиро рачуна крајњих корисника премије груписаних по банкама и износима за појединачно плаћање, сачињен на Обрасцу 8. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

2) изјаву одговорног лица о сакупљеним и предатим количинама млијека за обрачунски период,

3) потврду прерађивача млијека која садржи преузету количину млијека за   обрачунски период,

4) потврду овлашћеног ветеринарског инспектора о улазним количинама млијека у преради за обрачунски период,

5) синтетичку картицу добављача (коопераната),

в) привредна друштва, пољопривредне задруге и предузетници који производе  млијеко и продају га ради даље прераде подносе:

1) списак који садржи: назив привредног друштва, пољопривредне задруге и предузетника који производи  млијеко, ЈИБ, општину, количину откупљеног млијека, класу млијека, укупан број музних грла од којих се узима млијеко за обрачунски период и бројеве жиро рачуна крајњих корисника премије груписаних по банкама и износима за појединачно плаћање, сачињен на Обрасцу 8. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

2) рачун о продаји млијека који садржи количине млијека за привредно друштво, пољопривредну задругу и предузетника,

3) потврду прерађивача млијека која садржи преузету количину млијека за   обрачунски период,

4) потврду овлашћеног ветеринарског инспектора о улазним количинама  млијека  у преради за обрачунски период,

5) синтетичку картицу добављача (коопераната),

г) привредна друштва, пољопривредне задруге и предузетници који се баве производњом и прерадом млијека подносе:

1) списак који садржи: назив привредног друштва, пољопривредне задруге и предузетника који производи и прерађује млијеко, ЈИБ, општину, количину откупљеног млијека, класу млијека, укупан број музних грла од којих се узима млијеко за обрачунски период и бројеве жиро рачуна крајњих корисника премије груписаних по банкама и износима за појединачно плаћање, сачињен на Обрасцу 8. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

2) синтетичку картица добављачу (коопераната) и

3) субјекти који имају властиту производњу и прераду млијека, односно излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да је млијеко произведено на сопственој фарми и  књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина свјежег сировог млијека у прераду.

(4) Подносиоци захтјева за остваривање права на премију из става 1. овог члана подносе обрачун премије сачињен на Обрасцу 4. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(5) Крајњи корисници премије за млијеко који су обавезе по Закључку Владе Републике број: 04/1-012-2-81/10 од 28. јануара 2010. године, измирили након истека рока из става 6. овог члана неће моћи остварити право на подстицајна средства за тражени мјесец.

(6) Захтјев за исплату премије за кравље, овчије и козије млијеко подноси се једном за сваки мјесец најкасније 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

 

Члан 16.

 

(1)        Право на подстицајна средства за набавку квалитетно приплодних стеоних јуница у циљу повећања броја музних крава и повећања производње свјежег сировог млијека имају корисници који који су се пријавили на Јавни позив за исказивање интереса број: 12.07.337-436/11 од 27.12.2011. године, а након провјере испуњености услова на терену, које ће утврдити комисија формирана рјешењем директора.

(2)        Комисија ће утврдити испуњеност услова на основу постављених критеријума  и оцјене услова као што су објекти за држање и смјештај музних крава, минималног броја музних крава у власништу, начина држања, могућности производње довољних количина хране и других  услова.

(3)        Новчана средства се исплаћују добављачима изабраним по проведеној процедури јавних набавки на основу Уовора о извршењу послова а на основу одлуке Владе.

(4)        Министрство ће са одабраним пољопривредним произвођачима  потписати уговор  у којем ће дефинисати све обавезе корисника према Министарству.

 

Члан 17.

 

(1) Право на премију за производњу товног материјала имају корисници који се баве производњом и продајом товног материјала.

(2) Премија за производњу товног материјала утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева, за сваку производњу, а у складу са износом који је утврђен Планом  коришћења средстава, на бази одобрених јединица мјере (грла, кљунова, килограма), које испуњавају услове у складу са овим правилником, утврђене тржишне цијене и  коефицијента обрта, и не може износити више од 15% од просјечне тржишне цијене по грлу/кљуну или килограму и исплаћује се у наредној години, за сљедеће производње:

а) за производњу товне јунади,

б) за производњу товних свиња,

в) за производњу бројлера и

г) за производњу рибе (пастрмка и шаран).

(3) Захтјеви и рачуни настали послије 31. октобра 2011. године, рјешаваће се по одредбама овог правилника.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­нe из овог чла­на под­но­си се нај­ка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 18.

(1)     Право на премију за производњу товне јунади имају корисници који утове и продају минимално пет грла у току године, остваре минимални прираст од 300 кг по грлу са минимално 200 дана у тову и максималном улазном тежином до 300 кг.

(2)         Дани това из става 1. овог члана рачунају се од датума стављања у тов у власништву или  преноса власништва на животињама до датума продаје.

(3)        Пријава това се врши у року од 30 дана након обиљежавања грла, односно максимално 30 дана након куповине грла, односно 30 дана након увоза.

(4)         Пријава производње товне јунади подноси се Агенцији на Обрасцу 9. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и треба да садржи: име и презиме узгајивача – носиоца пољопривредног газдинства, адресу, општину, (ЈМБГ/ЈИБ), РБПГ, број телефона, спецификацију која садржи број грла која се стављају у тов са улазним тежинама и идентификационим бројевима грла и доказ о поријеклу грла.

(5)         Доказ о поријеклу грла из става 4. овог члана је пасош издат од Агенције за идентификацију и кретање животиња, за властиту производњу или образац за пријављивање животиња и захтјев за издавање пасоша (А1 образац), а за увезена грла потребно је доставити увозну царинску декларацију и рачун о куповини грла.

Члан 19.

(1) Премија за производњу товне јунади из члана 16. ст. 1. до 5. овог правилника остварује се на основу захтјева који се подноси  Агенцији, уз који се прилаже:

а) фактура, односно рачун или откупни лист – блок о продаји грла субјектима регистрованим за клање стоке, са бројем грла, тежином грла и унесеним идентификационим бројевима за грла,

б) извозна царинска декларација за грла продана ван граница БиХ, са бројем грла, тежином грла и спецификацијом идентификационих бројева ушних маркица,

в)  копија увјерења о здравственом стању животиња који прати транспорт јунади или C образац.

г) обрачун премије сачињен на Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

д) копију рјешења о регистрацији за клаонице које су регистроване по основу предузетничке дјелатности,

ђ) копију рјешења о регистрацији  за субјекте који су регистровани као ПДВ- е обвезници,

е) субјекти који имају властиту производњу товне јунади и прераду меса, односно  излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да су товна јунад утовљена на сопственој фарми и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина товне јунади у прераду и

ж) фотокопије пасоша за товну јунад уколико је уз пријаву за тов приложен А1 образац.

(2) Захтјев за исплату премије за производњу товне јунади не може се поднијети за јунад старију од 24 мјесеца.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу товне јунади подноси се у року од 30 дана од дана продаје.

(5) Максималан износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000,00 КМ.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се нај­ка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 20.

 

(1) Право на премију за производњу товних свиња имају корисници који утове и продају минимално 100 товљеника у току године.

(2) Товљеници из става 1. овог члана морају остварити минималан прираст од 70 кг по товљенику са максималном улазном тежином до 35 кг и старости свиња до 3,5 мјесеци и излазном тежином од 90 до 120 кг у једном турнусу са минимално 80 дана това.

(3) Дани това из става 2. овог члана рачунају се од датума стављања у тов или обиљежавања животиња у власништву или  преноса власништва на животињама до датума продаје.

(4) Пријава това се врши у року од 30 дана након обиљежавања прасади, односно максимално 30 дана након набавке прасади, односно 30 дана након увоза.

(5) Пријава производње товних свиња подноси се Агенцији на Обрасцу 9. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и треба да садржи сљедеће податке: име и презиме узгајивача – носиоца пољопривредног газдинства, адресу, општину, (ЈМБГ/ЈИБ), РБПГ, број телефона, спецификацију ушних маркица са бројем грла која се стављају у тов са улазним тежинама грла, датум стављања свиња у тов и копију признанице за обављене мјере здравствене заштите животиња, са идентификационим бројевима свиња и старошћу свиња које издаје надлежна ветеринарска служба.

(6) За животиње купљене изван подручја Републике, односно БиХ, које се стављају у тов потребно је поред пријаве производње из става 4. овог члана, доставити и увозну царинску декларацију и рачун о куповини грла.

 

Члан 21.

(1) Премија за производњу товних свиња остварује се на основу захтјева, уз који се прилаже:

а) обрачун премије сачињен на Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

б) овјерена изјава произвођача о поријеклу грла за која се подноси захтјев,

в) фактура, односно рачун или откупни лист – блок о продаји грла субјектима регистрованим за клање стоке са бројем грла, тежином грла и унесеним идентификационим бројевима за грла,

г) извозна царинска декларација за грла продана ван граница БиХ, са бројем грла, тежином грла и спецификацијом идентификационих бројева ушних маркица,

д) копију рјешења о регистрацији  за субјекте који су регистровани као ПДВ-е обвезници,

ђ) копија увјерења о здравственом стању животиња који прати транспорт свиња,

е) копија рјешења о регистрацији за клаонице које су регистроване по основу предузетничке дјелатности и

ж) субјекти који имају властиту производњу товних свиња и прераду меса, односно  излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да су товне свиње утовљене на сопственој фарми и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина товних свиња у прераду.

(2) Захтјев за исплату премије за производњу товних свиња не може се поднијети за свиње старије од девет мјесеци.

(3) Максималан износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000,00 КМ.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу товних свиња подноси се у року од 30 дана  од дана продаје.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се нај­ка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 22.

(1) Право на премију за бројлере имају корисници који утове и продају минимално 5.000 кљунова бројлера у турнусу минималне просјечне излазне тежине 1,70 кг/бројлеру у властитом или закупљеном објекту, на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који прилажу:

а) потврду о поријеклу једнодневних пилића или изјаву одговорног лица да су једнодневни пилићи инкубирани у властитој инкубаторској станици и увјерење о здравственом стању животиња за једнодневне пилиће,

в) рачун или откупни блок (лист) о продаји бројлера и увјерење о здравственом стању животиња за бројлере,

г) субјекти који имају властиту производњу бројлера и прераду меса, односно  излаз робе из једне у другу производњу подносе изјаву да су бројлери утовљени на сопственој фарми и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина бројлера у прераду,

д) евиденцију угинућа током узгоја овјерену од подносиоца захтјева и

ђ) обрачун премије сачињен на Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Корисници који врше услужни тов бројлера у властитом објекту за организатора производње са сједиштем у Републици и која утове и испоруче минимално 12.000 кљунова бројлера у току године, право на премију остварују на основу захтјева организатора производње, уз који  прилажу:

а) уговор о услужном тову бројлера са организаторима това на територији Републике,

б) потврду о поријеклу једнодневних пилића или изјаву одговорног лица да су једнодневни пилићи инкубирани у властитој инкубаторској станици и увјерење о здравственом стању животиња за једнодневне пилиће,

в) отпремнице које прате испоруку једнодневних пилића,

г) увјерење о здравственом стању животиња за бројлере,

д) евиденцију угинућа током узгоја овјерену од товљача,

ђ) обрачун това или откупни лист за бројлере са бројем кљунова и тежином овјерен од организатора,

е) извод из банке као доказ о плаћању услужног това,

ж) обрачун премије сачињен на Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и

з) спецификацију корисника подстицаја по банкама на Обрасцу 11. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и треба да садржи: јединствени матични број (ЈМБ), РБПГ, име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, адреса, општину, број усељених једнодневних пилића, датум усељења, број угинулих кљунова током узгоја, број преузетих бројлера, датум исељења, назив банке и број текућег или жиро рачуна, који је потребно доставити поред штампане форме и у електронској форми на и-мејл адресу Министарства (образац је доступан на интернет-страници Министарства).

(4) Максималан износ подстицајних средстава који корисник премије може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000,00 КМ.

(5) Захтјев за исплату премије за производњу из ст. 1. и 2. овог члана подноси се у року од 30 дана од дана испоруке.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се нај­ка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

Члан 23.

 

(1) Право на премију за производњу конзумне рибе имају правна лица и предузетници који се баве узгојем и продајом рибе.

(2) Премија за узгојену конзумну рибу остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже:

а) мјесечни преглед реализације по купцима са количинама продате рибе,

б) обрачун премије сачињен на Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,

в) фактуре и отпремнице за продате количине конзумне рибе, потписане и овјерене од стране купца,

г) копија извозне царинске декларације за рибу продату ван граница БиХ,

д) субјекти који имају властити узгој и прераду рибе, односно  излаз робе из једне у другу производњу, подносе изјаву да је конзумна риба узгојена на властитим рибогојилиштима и књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина конзумне рибе у прераду,

ђ) субјекти који имају производњу и продају у властитим малопродајним објектима  (рибарнице), потребно је да доставе књигу излазних фактура за мјесец у коме су издате фактуре,

е) потврда о поријеклу млађи или изјава одговорног лица да је млађ из властитог мријеста,

ж) копија водопривредне дозволе или сагласности и

з) потврда Агенције за воде о измиреној водној накнади.

(3) Максималан износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000,00 КМ.

(5) Захтјев за исплату премије за производњу из ст. 1 овог члана подноси се у року од 30 дана од дана продаје.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се нај­ка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 24.

 

(1) Право на премију за производњу и celeb sex tapes узгој пчела остварују корисници – носиоци пољопривредних газдинстава који посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава и премију могу остварити само преко једног удружења у току године.

(2) Висина премије из става 1. овог члана утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева за ову врсту производње у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и исплаћује се једном годишње.

(3) Премија за производњу и узгој пчела остварује се на основу захтјева удружења пчелара или пољопривредних задруга (пчеларских) чији су члан, уз који се прилаже:

а) спецификација корисника подстицаја по банкама на Обрасцу 12. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио и треба да садржи: јединствени матични број (ЈМБ), РБПГ, име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, мјесто пребивалишта и општину, број кошница, односно пчелињих друштава, назив банке и број текућег или жиро рачуна,

б) рекапитулација броја пчелара и износа средстава по банкама и

в) изјава одговорног лица удружења, односно задруге о броју пчелињих друштава у власништву чланова удружења односно задруге.

(4) Максималан износ подстицајних средстава који корисник премије може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 5.000,00 КМ.

(5) Захтјев за исплату премије подноси се најкасније 31. јула текуће године.

 

Члан 25.

 

(1) За спроведене мјере лабораторијскe дијагностикe нарочито опасних заразних болести животиња и зооноза које су од посебног интереса за Републику: болест лудих крава (БСЕ) за говеда из домаће производње, листериоза, лептоспироза, бјеснило, класична куга свиња, антракс, кју-грозница, авијарна инфлуенца, ИБР, ИАК, БВД, паратуберкулоза и других болести и зооноза, право на накнаду остварују овлаштене ветеринарске лабораторије, а на основу одобреног плана и рјешења  министра.

(2) Накнада за спроведене дијагностичке мјере из става 1. овог члана исплаћује се из подстицајних средстава у сљедећим износима: болест лудих крава (БСЕ) за говеда из домаће производње 107,64 KM, листериоза 30,00 КМ, лептоспироза 24,50 КМ, туберкулоза 29,25 КМ, ензоотска леукоза говеда  7,02 КМ, бјеснило 117,00 КМ, класична куга свиња 70,20 КМ, антракс 58,50 КМ, кју-грозница 10,53 КМ, авијарна инфлуенаца 100,00 КМ, ИБР 10,80 КМ, ИАК 23,40 КМ, БВД 9,36 КМ, паратуберкулоза 9,36 КМ, а за дијагностику других нарочито опасних заразних болести подстицајна средства се исплаћују на основу рјешења директора Агенције у оквиру планом предвиђених средстава по цјеновнику који је усаглашен са дијагностичким лабораторијама.

(3) Подстицајна средства за дијагностику болести из ст. 1. и 2. овог члана остварују се на основу захтјева који Агенцији подноси овлаштена ветеринарска лабораторија, а на основу одобреног плана и рјешења  министра, уз који се прилажу рачун и подаци о узорку: имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла (број ушне маркице), број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода и резултат дијагностичког испитивања.

(4) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 26.

(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере лабораторијскe дијагностикe за болести: грозница Западног Нила, афричка куга свиња, болест плавог језика и слинавку и шап, остварује Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука (у даљем тексту: „Ветеринарски институт“, у одговарајућем падежу).

(2) За дијагностику грознице Западног Нила извршиће се анализа  1.000 узорака крвног серума  ЕLISA тестом по цијени од 6,60 КМ  и 125 узорака Real Time PCR по цијени од 59,90 КМ.

(3) За дијагностику афричке куге свиња извршиће се анализа 420 узорака ЕLISA тестом (детекција антигена) по цијени од 12,20 КМ и 1.300 узорака ЕLISA blocking тестом (детекција антитијела) по цијени од  9,40  КМ.

(4)  За дијагностику болести плавог језика извршиће се анализа 2.200 узорака ЕLISA blocking тестом по цијени од 6,60 КМ, и 200 узорака Real Time PCR по цијени од 74,00 КМ.

(5) За дијагностику болести слинавка и шап извршиће се анализа 1250 узорака ЕLISA тестом по цијени од 6,60 КМ.

(6) Вађење крви за испитивања наведена у овом члану, укупно 4840 узорака, извршиће стручни тим Ветеринарског института по цијени од 4,00 КМ, на територији цијеле Републике Српске.

(7) Подстицајна средства за дијагностику болести из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, а који Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који се прилаже рачун и налаз о извршеном дијагностичком испитивању са сљедећим подацима о узорку: имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла, број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода, резултат дијагностичког испитивања.

8) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

 

Члан 27.

(1) За потребе провођења Студије класичне куге свиња у Босни и Херцеговини у дивљој популацији, неопходна је дијагностика трихинеле код дивљих свиња.

(2)  Надокнада за спровдену мјеру дијагностике трихинеле код дивљих свиња вршиће се по цијени од 15,00 КМ.

(3) Подстицајна средства за дијагностику трихинеле остварују се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 1, а који Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који се прилаже рачун и налаз о извршеном дијагностичком испитивању са сљедећим подацима о узорку: општина, ловачко удружење, имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла, број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода, резултат дијагностичког испитивања.

Члан 28.

 

(1) Подстицај за вакцинацију против антракса на подручју општине на којима се ова болест појави,  остварују власници животиња једанпут годишње, кроз цијену вакцинације која обухвата трошкове изласка ветеринара на терен, клинички преглед животиња, апликација вакцине, вакцине и признанице.

(2) Ветеринарске организације су обавезне да на свом епизоотиолошком подручју спроведу вакцинацију животиња против антракса у случају појаве ове болести.

(3) За спроведене мјере вакцинације против антаркса, право на средства за накнаду из подстицајних средстава остварују регистроване ветеринарске организације, на епизоотиолошком подручју за које им је издато рјешење од Министарства.

(4) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћују се у износу од 3,00 КМ по вакцинисаној животињи за мале животиње и 5,00 КМ по вакцинисаној животињи за крупне животиње.

(5) Исплата подстицајних средстава за спроведене мјере из става 4. овог члана вршиће се након обраде захтјева и контроле рада ветеринарских организација од стране Министарства.

(6) Само за  вакцинисану животиње против антракса  може се издати увјерење о здравственом стању.

(7) Агенција обезбјеђује подстицајна средства за вакцине и признанице, а ветеринарска организација на основу плана Министарства задужује потребан број вакцинa и признаница које преузима у Ветеринарском институту.

(8) Лице које је извршило вакцинацију обавезно је да власнику изда оригиналну признаницу о извршеној вакцинацији са уписаним бројевима свих маркица којима су обиљежена грла, садржаној на Обрасцу 2. који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, са назнаком – плаћа Агенција за аграрна плаћања – коју потписује и власник и о чему је ветеринарска организација дужна да води евиденцију, с тим да се подаци који се односе на вакцинацју против класичне куге свиња прецртавају и испод њих уписују подаци за вакцинацију против антракса.

(9) Подстицајна средства за накнаду за спроведене мјере из става 1. овог члана, остварују се на основу захтјева садржаног у Обрасцу 3. који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, а који Агенцији подноси регистрована ветеринарска организација и уз који се прилажу копије признаница за спроведене мјере вакцинације животиња против антракса, до петог у мјесецу за мјере спроведене у претходном мјесецу.

(10) Корисници подстицајних средства (ветеринарске организације), након успостављања информационог система ветеринарске службе Републике, дужни су да воде евиденцију у електронском облику о спроведеној мјери.

Члан 29.

 

(1) Подстицај за вакцинацију против класичне куге свиња остварују власници свиња једном годишње, кроз цијену вакцинације која обухвата трошкове изласка ветеринара на терен, клинички преглед животиња, апликација вакцине, стављање ушне маркице, вакцине и признанице.

(2) Ветеринарске организације су обавезне да на свом епизоотиолошком подручју спроведу вакцинацију свиња у периоду од 1. јуна  до 30. новембара, по систему од куће до куће.

(3) Од 1. децембра 2012. до 1. јуна 2013. године, све ветеринарске организације дужне су обезбједити материјал за спровођење мјере вакцинације против класичне куге свиња, а трошкове спровођења вакцинације сноси власник по цијени из  става 6. овог члана.

(4) Обавезе из става 2. овог члана не односе се на ревакцинацију, јер трошкове ревакцинације сносе власници свиња.

(5) За спроведене мјере вакцинације свиња против класичне куге свиња, право на средства за накнаду из подстицајних средстава остварују регистроване ветеринарске организације, на епизоотиолошком подручју за које им је издато рјешење од Министарства.

(6) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћују се у износу од 4,68 КМ по вакцинисаној животињи у брдско планинским подручјима и у изразито неразвијеним општинама а по 2,34 КМ по вакцинисаној животињи за остала подручја.

(7) Директор ће рјешењем одузети право коришћења подстицајних средстава као и право обављања послова из става 6. овог члана ветеринарској организацији ако се утврди:

а) да ветеринарска организација не обавља послове у складу са правилима струке,

б) да се не придржава одредаба рјешења о овлашћењу,

в) да ветеринарска организација обавља послове на терену који јој није рјешењем додијељен,

г) ако ветеринарска организација поднесе захтјев за исплату подстицајних средстава за извршену ревакцинацију свиња и

д)  ако на други начин поступа супротно одредбама закона и подзаконских аката којима се регулише спровођење обавезних ветеринарских мјера и супротно одредбама овог правилника.

(8) Исплата подстицајних средстава за спроведене мјере из става 5. овог члана вршиће се након обраде захтјева и контроле рада ветеринарских организација од стране Агенције.

(9) Само за  вакцинисану свињу може се издати увјерење о здравственом стању.

(10) Агенција обезбјеђује подстицајна средства за вакцине, ушне маркице и признанице а ветеринарска организација на основу плана Министарства задужује потребан број вакцина, ушних маркица и признаница које преузима у Ветеринарском институту.

(11) Регистроване ветеринарске организације дужне су да Министарству доставе годишњи план потреба за признаницама, вакцинама и маркицама у року од три дана од дана ступања на снагу овог правилника, са израженим мјесечним потребама ради благовременог планирања преузимања ових средстава.

(12) Ветеринарске организације задужују признанице, вакцине и маркице периодично свака два мјесеца. Организације су дужне да користе маркице у континуитету по редослиједу серијских бројева.

(13) Лице које је извршило вакцинацију обавезно је да власнику изда оригиналну признаницу о извршеној вакцинацији са уписаним бројевима свих маркица којима су обиљежена грла, садржаном на Обрасцу 2. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио са назнаком – плаћа Агенција за аграна плаћања – коју потписује и власник и о чему је ветеринарска организација дужна да води евиденцију.

(14) Подстицајна средства за накнаду за спроведене мјере из става 1. овог члана, остварују се на основу захтјева садржаног у Обрасцу 4. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, а који Агенцији подноси регистрована ветеринарска организација и уз који се прилажу копије признаница за спроведене мјере вакцинације свиња против класичне куге свиња, до петог у мјесецу за мјере спроведене у претходном мјесецу.

 

Члан 30.

 

Подстицајна средства за ванредне ветеринарско-санитарне мјере исплаћују се корисницима мјера за које Министарство донесе посебну наредбу или рjешење о њиховом спровођењу у складу са чл. 5, 7. и 9. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 42/08 и 6/12).

 

Члан 31.

 

(1) Подстицајна средства за надокнаду штете настале усљед убијања животиња, угинућа животиње или принудног клања остварују правна и физичка лица у складу са чл. 41. и 42. Закона о ветеринарству у Републици Српској.

(2) Право на дјелимичну надокнаду штете до 50%  од процјењене вриједности из става 1. овог члана може се остварити за сљедеће заразне болести: бруцелоза, леукоза, болест плавог језика, болест лудих крава, туберкулоза, кју-грозница, антракс, бјеснило (за животиње за које није обавезна вакцинација), авијарна инфлуенца, ИАК, америчка куга пчелињег легла и друге болести за које министар посебним рјешењем наложи санацију штете.

(3) Ветеринарски инспектор подноси Министарству захтјев за формирање комисије која ће присуствовати спровођењу обавезних мјера и извршити процјену настале штете. Обавеза Комисије коју је формирао министар и ветеринарског инспектора је да након спроведених мјера поднесу Министарству извјештај са свим чињеницама битним за рјешавање захтјева за санацију штете у року од 30 дана.

(4) Подстицајна средства за надокнаду штете остварују се на основу захтјева садржаног у Обрасцу 5. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који Агенцији подноси оштећено правно или физичко лице уз који се прилаже:

а) записник Комисије о процјени штете,

б) фото-документација,

в) признаница,

г) рачун,

д) рјешење инспектора и

ђ) лабораторијски налаз ако се односи на предмет захтјева.

(5) Право на дјелимичну надокнаду штете до 50%  од процјењене вриједности немају правна и физичка лица која не поштују Наредбу о забрани номађења, не спроводе обавезне мјере здравствене заштите животиња, као и власници копитара који нису обиљежени (микрочиповани) а старији су од шест мјесеци.

(6) Захтјев за подстицајна средства за надокнаду штете подноси се у року од 60 дана након спроведених мјера, а најкасније до 1. септембра текуће године.

 

Члан 32.

 

(1) Подстицајна средства за мјере санације терена, а које су извршене по рјешењу ветеринарског инспектора исплаћују се извршиоцима мјера.

(2) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћују се у сљедећим износима: вађење крви 4,00 КМ, еутаназија 11,00 КМ по грлу, препарат Т-61 1,10 КМ по 1ml утрошеног препарата, дезинфекција заражених објеката, дворишта и јама гробница 0,50 КМ по 1m², дезинфекција превозних средстава 10,00 КМ по превозном средству и за друге мјере по најнижој цијени из цјеновника Ветеринарске коморе Републике Српске. У цијену коју плаћа Агенција по еутаназираном грлу урачунати су трошкови рада, изласка ветеринара на терен и потрошни материјал (лична заштитна опрема).

(3) Подстицајна средства за спроведене мјере из ст. 1. и 2. овог члана остварују се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 5. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који Агенцији подноси извршилац мјера и уз који се прилаже рачун овјерен и од ветеринарског инспектора, рјешење ветеринарског инспектора о наређењу извршења мјера.

(4) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до 15. у мјесецу за мјере спроведене у претходном мјесецу.

Члан 33.

 

(1) Право на подстицајна средства за производњу сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству има произвођач сјемена под условом да је регистрован у Министарству, те да је са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству и Министарством  усагласио План коришћења средстава и дистрибуције сјемена, да је сјеме добијено од приплодњака са педигреом, позитивно испитаних и сјеме испоручено ветеринарским станицама, амбулантама и осталим субјектима који су оспособљени за вјештачко осјемењавање.

(2) Подстицајна средства односе се на набавку репроматеријала за производњу сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству, а то су: разређивач за сјеме, пајете, резервни и потрошни материјал за паковање, реагенси и други.

(3) Подстицајна средства за производњу сјемена за вјештачко осјемењавање износе до 60.000,00 КМ.

(4) Подстицајна средства из става 3. овог члана могу се искључиво користити за набавку репроматеријала за производњу сјемена, а остварују се на основу захтјева произвођача, који се подноси Агенцији и уз који се прилажу:

а) потврда Агенције за узгој и селекцију у сточарству о усаглашености Плана коришћења средстава и дистрибуције сјемена, расној припадности и броју произведених доза и

б) предрачун о набављеном репроматеријалу за производњу сјемена за вјештачко осјемењавање у говедарству.

(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана подноси се Агенцији по пријему предрачуна за набавку репроматеријала за производњу сјемена.

 

Члан 34.

 

(1)                     Право на подстицајна средства за рад има Канцеларија за унос података у Бањој Луци (у даљем тексту: КУП).

(2)                     Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се на основу рачуна АД Ветеринарско-сточарског центра Бања Лука, извјештаја који се подноси Агенцији на Обрасцу 6. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, и рачуна о: коришћењу простора, коришћењу телефона са телефонским услугама, електричне енергије у паушалном износу од 200,00 КМ за текући мјесец, рачуна за гријање по цијени од 3,70 КМ по квадратном метру у вријеме сезоне од 15. октобра до 15. априла текуће године, канцеларијског материјала и других услуга.

(3)                     Образац 6. налази се у Прилогу овог правилника који чини његов саставни дио и садржи:

а)  извјештај о спроведеној регистрацији имања и обиљежавању говеда и

б) спецификацију трошкова која обухвата трошкове уношења и обраде података (плате), коришћење простора, телефона са телефонским услугама, електричне енергије,  гријања, канцеларијског материјала и других услуга.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се једном за сваки мјесец, најкасније до 20. у мјесецу за претходни мјесец.

 

Члан 35.

 

(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере обиљежавања (микрочиповања) и вађења крви копитара, старости до шест мјесеци, а за дијагностику инфективне анемије копитара, остварују регистроване ветеринарске организације у складу са Рјешењем о овлашћењу за спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епидемиолошком подручју општине.

(2) Накнада за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћује се у износу од 11,70 КМ по грлу.

(3) Трошкове обиљежавања (микрочиповања), вађења крви и дијагностике инфективне анемије копитара старијих од  шест мјесеци, сносиће власници копитара по цјеновнику ветеринарске коморе и Ветеринарског института.

(4) Агенција обезбјеђује подстицајна средства за микрочитаче, микрочипове, вакутајнере, признанице и софтвер за базу података.

(5) Регистроване ветеринарске организације достављају потребе за микрочитачима, микрочиповима, вакутајнерима и признаницама у Министарство, а преузимају их у Ветеринарском институту.

(6) Ветеринарске организације употребљавају микрочипове у континуитету по редослиједу серијских бројева.

(7) Лице које је извршило обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви копитара старости до шест мјесеци, издаје власнику оригиналну признаницу о извршеној мјери обиљежавања (микрочиповања) и вађења крви копитара са уписаним бројевима микрочипа којим су обиљежена грла, на Обрасцу 7. жуте боје који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, са назнаком „плаћа Агенција за аграрна плаћања“, коју потписује и власник и о чему  ветеринарска организација води писану и/или електронску евиденцију, а код копитара који су старији од шест мјесеци лице које је извршило обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви копитара издаје власнику оригиналну признаницу у којој прецртава назнаку „плаћа Агенција за аграрна плаћања“ и уписује текст „плаћа власник“.

(8) Ветеринарска организација која изврши обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви копитара, узорак крви са уписаним подацима на копији признанице доставља на дијагностичко испитивање у Ветеринарски институт, на Обрасцу 9. плаве боје који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, са назнаком „плаћа Агенција за аграрна плаћања“, који потписује и власник и о чему ветеринарска организација води писану и/или електронску евиденцију, а код копитара који су старији од шест мјесеци лице које је извршило обиљежавање (микрочиповање) и вађење крви копитара, копију признанице у којој прецртава назнаку „плаћа Агенција за аграрна плаћања“ и уписује текст „плаћа власник“, доставља на дијагностичко испитивање у Ветеринарски институт.

(9) Надлежне ветеринарске организације  су  дужне да приликом промјене власника копитара који су микрочиповани, службено доставе податке о промјени власника у Ветеринарски институт, како би се ажурирала база података.“

(10) Накнада за спроведене мјере из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева садржаног у Обрасцу 10. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, а који Агенцији подноси регистрована ветеринарска организација и уз који се прилаже копија признанице браон боје на Обрасцу 8. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(11) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за мјере спроведене у претходном мјесецу.

 

 

Члан 36.

 

(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере лабораторијскe дијагностикe инфективне анемије копитара и вођење базе података обиљежених (микрочипованих) и дијагностикованих копитара остварује Ветеринарски институт.

(2) Накнада за спроведене дијагностичке мјере и вођење базе података из става 1. овог члана исплаћује се из подстицајних средстава у износу од 23,40 КМ по узорку.

(3) Подстицајна средства за дијагностику болести из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 11. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који се прилаже рачун, копија Образца 12. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (којим се потврђује да су узорци крви предани на дијагностику) и налаз о извршеном дијагностичком испитивању са сљедећим подацима о узорку: имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла (број микрочипа), број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода, резултат дијагностичког испитивања.

(4) Ветеринарски институт води и ажурира базу података обиљежених (микрочипованих) и дијагностикованих копитара, омогућава Министарству увид у базу података и доставља тромјесечни извјештај из базе података Министарству у писаној и/или електронској форми.

(5) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

 

Члан 37.

 

(1) У Републици Српској у периоду  од 01.10.2012 до 31.12.2012. године, као наставак пројекта контроле и искорјењавања Инфективне анемије копитара (у даљем тексту: ИАК), спроводиће се контроле  ИАК.

(2) Контроле ИАК ће се вршити на животиња која се налазе у бази података у Ветеринарском институту и то у општинама у којима је било  пет  и више позитивних  грла, а на основу плана контроле ИАК од стране Министарства.

(3) Право на celebrity sex tapes подстицајна средства за спроведене мјере вађења крви копитара за дијагностику инфективне анемије копитара, остварују регистроване  ветеринарске организације у складу са Рјешењем о овлашћењу за спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епидемиолошком подручју општине на којој се врши дијагностика.

(4) Накнада за спроведене мјере из става 3. овог члана исплаћује се у износу од 11,70 КМ по грлу.

(5) Ветеринарска организација која изврши вађење крви копитара, узорак крви са уписаним подацима на упутници, копија Обрасца 12. правилника, доставља на дијагностичко испитивање у Ветеринарски институт.

(6) Подстицајна средства за извршену мјеру  вађења крви копитара остварује се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 13. правилника, који Агенцији подноси регистрована ветеринарска организација и уз који се прилаже упутница, копија Обрасца 12. правилника којим се потврђује да су узорци крви предани на дијагностику.

(7) Подстицајна средства за дијагностику ИАК  остварују се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 11. правилника, који Агенцији подноси Ветеринарски институт и уз који се прилаже рачун, копија Образца 12. правилника којим се потврђује да су узорци крви предани на дијагностику  и налаз о извршеном дијагностичком испитивању са сљедећим подацима о узорку: имање (код, општина, мјесто и власник), ознака грла (број микрочипа), број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода, резултат дијагностичког испитивања.

(8) Накнада за спроведене дијагностичке мјере и вођење базе података из става 6. овог члана исплаћује се из подстицајних средстава у износу од 23,40 КМ по узорку.

(9) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из ст. 3. и 6. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

(10) Подстицајна средства из овог члана ће се исплаћивати из буџета наредне године.

 

Члан 38.

(1) За утврђивање здравственог стања говеда која не подлијежу издавању млијечног картона а старија су од шест мјесеци, на туберкулозу, ензоотску леукозу и листериозу, подстицајна средства остварују регистроване ветеринарске организације у складу са Рјешењем о овлашћењу за спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епидемиолошком подручју припадајуће општине.

(2) Контроле на туберкулозу, ензоотску леукозу и листериозу, вршиће се анализом узорка крви  и треба да обухвати највише 10%  популације говеда из става 1. овог члана, а на основу плана контроле од стране Министарства.

(3) Подстицајна средства за спроведене мјере вађења крви и набавку вакутајнера за потребе мониторинга, исплаћују се по цијени од 5,20 KM по грлу,

(4) Ветеринарска организација која изврши вађење крви говеда, узорак крви са уписаним подацима на упутници, копија Обрасца 12. правилника, доставља на дијагностичко испитивање у овлаштену ветеринарску лабораторију, а на основу одобреног плана и рјешења  Министра.

(5) Подстицајна средства за извршену мјеру  вађења крви код говеда остварује се на основу захтјева садржаног на Обрасцу 13. правилника, који Агенцији подноси регистрована ветеринарска организација и уз који се прилаже упутница, Образац 12. правилника којим се потврђује да су узорци крви предани на дијагностику.

(6) Директор ће ветеринарској организацији рјешењем одузети право коришћења постицајних средстава, као и право обављања послова из става 1. овог члана, ако утврди да:

а) ветеринарска организација не обавља послове у складу са правилима струке,

б) ветеринарска организација обавља послове на терену који јој нису рјешењем додијељени и

в)  ако на други начин поступа супротно одредбама закона и подзаконских аката којима се регулише спровођење обавезних ветеринарских мјера и супротно одредбама овог правилника.

(7) Подстицајна средства за спроведене мјере дијагностике болести из става 1. овог члана остварује Ветеринарски институт у складу са чланом 1. овог правилника.

(8) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 39.

(1) Право на подстицајна средства за спроведене мјере праћења и контроле резидуа у 2012. години остварују специјалистичке ветеринарске институције, које имају акредитоване референтне методе за праћење резидуа.

(2) Министарство проводи процедуру јавне набавке за одабир путем међународног јавног тендера за одабир најбољег понуђача а који испуњава услове из става 1. овог члана.

(3) У случају сумњивог или позитивног налаза, узорци се шаљу у референтну лабораторују на потврђивање.

(4) Мјере из става 1. овог члана ће се спроводити на основу годишњег плана праћења и контроле резидуа за 2012. годину, у оквиру којег се налази упутство за сповођење плана праћења и контроле резидуа за 2012. годину.

(5) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева који Агенцији подноси, регистрована специјалистичка ветеринарска институција, изабрана путем међународног јавног тендера, уз који се прилажу рачун и копију записника о узорку, број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода и резултат дијагностичког испитивања.

(6) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

 

Члан 40.

(1) Право на подстицајна средства за дијагностику салмонелозе остварују овлаштене ветеринарске лабораторије, а на основу одобреног плана и рјешења  Министра.

(2) Мјере из става 1. овог члана ће се спроводити на основу годишњег плана узимања узорака у оквиру службене контроле у Републици Српској.

(3) Подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана остварују се на основу захтјева који Агенцији подносе овлаштене ветеринарске лабораторије, уз који се прилажу рачун и подаци о узорку, број достављених узорака за дијагностику, дијагностичка метода и резултат дијагностичког испитивања.

(4) Захтјев за подстицајна средства за спроведене мјере из става 1. овог члана подноси се до петог у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 41.

(1) Право на подстицајна средства за валидацију, акредитацију дијагностичких метода, калибрацију и атестирање мјерних инструмената, овлаштене ветеринарске лабораторије на основу рјешења министра.

(2) Подстицајна средства из става 2. овог члана могу се искључиво користити за услуге наведене у ставу 1. овог члана, а остварују се на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилаже рачун о извршеним услугама из става 1. овог члана.

(3) Максималан износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 100.000,00 КМ.

(4) Захтјев за подстицајна средства из става 1. овог члана подноси се најкасније до 30. септембра текуће године.

 

1.2.  Биљна производња

 

Члан 42.

(1) Право на премију за произведено и продато воће, поврће и гљиве имају произвођачи (физичка и правна лица) који у текућој години остваре производњу и продају воћа, поврћа и гљива и прерађивачи и/или организатори производње (у даљем тексту: откупљивачи) посредством којих се подноси захтјев а на основу Уговора о организованој производњи и/или откупу воћа, поврћа и гљива.

(2) Уговор из става 1. овог члана мора бити склопљен са правним лицем регистрованим за откуп и/или прераду пољопривредних производа на територији Републике.

(3) Право на премију из става 1. овог члана утврђује се за сљедеће врсте:

а) воће: јабука, крушка, шљива, вишња, малина, купина и јагода,

б) поврће: кромпир, краставац, паприка, парадајз, лук, грашак, мрква, цвекла, паштрњак и

в) гљиве.

(4) Висина премије за произведено и продато воће, поврће и гљиве, утврђује се након обраде приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и износи:

а) за прву класу до 15% од просјечне тржишне цијене I класе по јединици производа и

б) за другу и трећу класу до 8 % од просјечне тржишне цијене II и III класе по јединици производа.

(5) Износ из става 5. овог члана исплаћиваће се у омјеру 90% произвођачима и 10% откупљивачима од висине обрачунате премије.

(6) Премија из става 5. овог члана исплаћује се у наредној години, након обраде приспјелих захтјева.

 

 

Члан 43.

 (1) Право на премију из члана 42. овог правилника произвођачи (физичка лица) остварују посредством прерађивача или организатора производње, на основу захтјева уз који се прилаже:

а) списак произвођача од којих је откупљено воће, поврће или гљиве, који садржи: име и презиме носиоца пољопривредног газдинства произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБГ/ЈИБ и број откупног блока,

б) уговор са произвођачима воћа, поврћа и гљива о организованој производњи и/ или откупу воћа, поврћа и гљива,

в) спецификација корисника подстицаја са бројевима њихових текућих или жиро рачуна и количинама откупљених производа, на Обрасцу 25. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који је потребно доставити осим у штампаној и у електронској форми на и-мејл адресу Агенције (образац је доступан на интернет-страници Министарства),

г) синтетичка картица добављача (коопераната), фактура и фискални рачун о продатим количинама, уколико је откуп извршен ради даље продаје и

д) синтетичка картица добављача (коопераната), ако је откуп извршен ради даље прераде.

(2) Право на премију из члана 42. овог правилника правна лица остварују на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже:

а) уговор са организатором производње воћа, поврћа и гљива о организованој производњи и/или откупу воћа, поврћа и гљива и

б) фактура и фискални рачун о продатим количинама воћа, поврћа и гљива.

(3) Захтјев за исплату премије за произведено и продато воће, поврће и гљиве корисник подноси најкасније 31. децембра  текуће године.

(4) Захтјеви и рачуни настали послије 31. октобра 2011. године, рјешаваће се по одредбама овог правилника.

 

Члан 44.

(1) Подстицајна средства за регресирање вјештачког ђубрива за подршку по јединици сјетвене површине, одобравају се за површине регистроване као обрадиве у Регистру пољопривредних газдинстава, и то за:

а) планирану сјетву/садњу пољопривредних култура у прољетној сјетви 2012. године и

б) површине воћњака/винограда за одржавање.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана за сјетву/садњу пољопривредних култура (кукуруз, стрна жита – јара, крмно биље, љековито и ароматично биље, дуван, поврће) и одржавање воћњака и винограда, регистровани пољопривредни произвођачи остварују регрес за минерално ђубриво у количини до 250 кг/ха планираних сјетвених површина и за одржавање површина воћњака/винограда.

(3) Максимална количина минералног ђубрива које пољопривредно газдинство може остварити у складу са овим чланом у текућој години износи 150.000 кг.

(4) Минималне површине за које се може остварити право на регресирано вјештачко ђубриво за културе из става 2. овог члана су:

а) 1 ха за стрна жита (јара) – збирно: пшеница, јечам, зоб, тритикале,

б) 1 ха за кукуруз,

в) 1 ха за уљарице  –  збирно: соја, сунцокрет,

г) 1 ха за крмно биље,

д) 0,5 ха за ароматично и љековито биље,

ђ) 0,5 ха за дуван,

е) 0,5 ха за поврће и

ж) 1 ха за одржавање воћњака/винограда.

(5) Општине воде евиденцију планираних сјетвених површина и површина за одржавање воћњака/винограда према упутству и обрасцима достављеним од Министарства.

(6) Вјештачко ђубриво ће испоручивати Јавно  предузеће “Робне резерве Републике Српске” АД  путем дистрибутивне мреже коју одабере, а према плану раподјеле, одобреним количинама по општинама и корисницима који саставља Министарство.

(7) За износ регреса у висини од 25% умањује се цијена коју плаћа крајњи корисник, а што се дефинише уговором између Јавног  предузећа “Робне резерве Републике Српске” АД  и крајњег корисника, у којем се дефинише начин и рокови плаћања преосталог дијела задужења крајњег корисника.

(8) Укупну вриједност регреса Агенција плаћа Јавном  предузећу “Робне резерве РС” АД, а на основу захтјева и достављене коначне евиденције о одобреним и преузетим количинама вјештачког ђубрива или директно добављачу на основу уговора о испоруци репроматеријала.

Члан 45.

(1) Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2012. години утврђују се у износу до 250 КМ/ха и одобравају се за површине регистроване као обрадиве у Регистру пољопривредних газдинстава, на којима је извршена јесења сјетва меркантилне пшенице у 2011. години.

(2) Обрачун и исплата подстицајних средстава из става 1. овога члана извршиће се двократно:

а) први обрачун у прољеће 2012. године и

б) други обрачун након извршене жетве и утврђене висине приноса пшенице по ха пријављене сјетвене површине.

(3) За остваривање права на први дио подстицајних средстава за производњу меркантилне пшенице у износу од 150,00 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи морају испунити сљедеће услове:

а) да засију минимално 2,0 ха меркантилне пшенице, уз услов да једно газдинство може поднијети захтјев за највише 50% од укупно регистрованих обрадивих површина (да би се испоштовао плодоред)  и

б) да у производном циклусу примјене препоручене нормативе који су предвиђени у Програму унапређења производње меркантилне пшенице у Републике у периоду 2011-2016. године.

(4) За остваривање права на други дио подстицајних средстава за производњу меркантилне пшенице у износу од 100,00 КМ/ха регистровани пољопривредни произвођачи морају да остваре минималан принос од 4 т/ха.

(5) Пољопривредна газдинства која су извршила пријаву сјетве меркантилне пшенице у јесен 2011. године, у општинским одјељењима за привреду/пољопривреду подносе захтјев за регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице на прописаном Обрасцу ЗРМП2012 који је у прилогу Правилника најкасније 30. априла 2012. године.

(6) Као доказ о примјени препоручених норматива репроматеријала из става 3. тачка б) овог члана пољопривредна газдинства уз захтјев  прилажу сљедеће:

а) фискални рачун (фискални исјечак) на којем је назначено име подносиоца захтјева или

б) фискални рачун (фискални исјечак) на којем није назначено име подносиоца захтјева, уз фактуру која гласи на име подносиоца захтјева и са назначеним бројем фискалног рачуна.

(7) Општинска одјељења за привреду/пољопривреду достављају Агенцији обједињено све запримљене захтјеве, са прилозима према упутству и обрасцима достављеним од Министарства.

(8) Агенција врши први обрачун захтјева провјером пријављених сјетвених површина са површинама из Регистра пољопривредних газдинстава, препорученим нормативима репроматеријала, приложеним рачунима, на основу чега одобрава газдинствима први дио субвенције у износу од 150,00 КМ/ха.

(9) Након извршене жетве, а најкасније 31. јула 2012. године, газдинства достављају општинским одјељењима за привреду/пољопривреду податке о ускладиштеним количинама меркантилне пшенице (у  форми изјаве о ускладиштеним количинама пшенице у властитим силосима/објектима и/или доказ о предатим количинама пшенице од откупљивача или складиштара), која их затим прослијеђују Агенцији.

(10) Агенција на основу доказа о  ускладиштеним количинама меркантилне пшенице врши обрачун другог дијела подстицаја и сваком пољопривредном газдинству које испуњава прописане услове, обрачунава додатни износ средстава, пропорционално оствареном приносу и то:

а) за приносе од четири  и више тона/ха – износ од 100,00 КМ/ха,

б) за приносе мање од четири тоне /ха –  газдинства немају право на исплату другог дијела.

(11) Након извршене теренске контроле одобрава се исплата другог дијела износа подстицаја, према критеријумима наведеним у ставу 10. овог члана.

Члан 46.

 

(1) Право на премију за произведену и продату хељду, ароматично и љековито биље остварују произвођачи који у текућој години имају засијано најмање 0,3 ха хељде, ароматичног или љековитог биља.

(2) Премија из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже:

а) за правна лица рачун/фактура са доказом о уплати на жиро-рачун о продатим и наплаћеним количинама, а за физичка лица откупни блок и доказ о наплати за предате количине,

б) записник Аген­ци­је за пружање струч­них услу­га у пољопривреди као доказ о засијаним површинама и

в) обрачун премије сачињен на Обрасцу 26. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који је потребно доставити осим у штампаној и у електронској форми на и-мејл адресу Агенције или на ЦД-у (образац је доступан на интернет-страници Министарства).

(3) Висина премије за произведену и продату хељду, ароматично и љековито биље утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и износиће до 15% од просјечне тржишне цијене по јединици производа, а максимално 10.000,00 КМ по кориснику.

(4) Захтјев за исплату премије за произведену и продату хељду, ароматично и љековито биље корисник подноси  најкасније 31. октобра текуће године.

 

Члан 47.

   (1) Право на премију имају произвођачи који су регистровани за производњу, чија jе производња и дорада остварена у Републици и контролисана на основу прописа који регулишу област производње, дораде и промета сјеменског и садног материјала за сљедеће културе:

а) сјемена стрних жита (пшеница, тритикале јечам и раж) рода 2012. године,

б) овса рода 2011. године,

в) сјеменског кукуруза рода 2011. године,

г) сјеменске соје рода 2011. године,

д) сјемена крмног биља рода 2011. године и

ђ) сјеменског кромпира рода 2011. године.

(2) Премија за произведена сјемена остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији уз који се прилажу:

а) рачуни или копије рачуна о продатим количинама сјемена или изјаву одговорног лица са књиговодственим документом подносиоца захтјева о излазу робе за количине сјемена које се користе за властиту производњу,

б) увјерење о признавању сјеменског усјева, које издаје овлашћена институција у Републици,

в) завршни записник фитосанитарног инспектора о контроли hot lesbian porn производње и произведеним количинама сјемена,

г) потврду дорађивача о дорађеним и декларисаним количинама сјемена и

д) обрачун премије сачињен на Обрасцу 27. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Висина премије за произведену, дорађену и продату количину сјемена утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен у Плану коришћења средстава и износи до 15% од просјечне тржишне цијене по јединици производа, осим за недорађено, односно натурално сјеме кукуруза износи 50% од висине износа утврђеног за дорађено и продато сјеме.

(4) Захтјев за исплату премије за производњу сјемена корисник подноси  најкасније до 31. маја, осим за стрна жита (пшеница, тритикале, јечам и раж) најкасније до 15. новембра текуће године.

 

Члан 48.

(1) Право на премију за пластеничку производњу расада поврћа произведеног у контејнерима и чашицама од хибридног сјемена – Ф1 генерације, имају правна лица, предузетници и физичка лица која су уписана у регистар произвођача сјемена и садног материјала, и чија се производња прати на основу прописа који регулишу област производње, дораде и промета сјемена и садног материјала.

(2) Право на премију за произведени и продани расад поврћа остварује се на основу захтјева произвођача који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) рачуни у складу са чланом 2. ст. 5. 6. и 8. овог правилника, као доказ о набавци материјала, опреме или о извршеним услугама као доказ о инвестираним средствима,

б) увјерење овлашћене институције у Републици о чистоћи сорте садног материјала (расада) поврћа,

в) завршни записник фитосанитарног инспектора о контроли производње и произведеним количинама расада и

г) спецификација проданог расада сачињена на Обрасцу 28. који се налази у Прилогу  овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Висина премије за произведени и продани расад поврћа утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и износи до 15% од просјечне тржишне цијене по јединици производа.

(4) Захтјев за исплату премије за произведени расад поврћа подноси се најкасније 15. маја текуће године.

 

Члан 49.

(1) Право на премију за произведене, декларисане и продате саднице имају правна лица и предузетници који су уписани у регистар произвођача садног материјала и чија се производња прати на основу прописа који регулишу област производње и промета садног материјала за сљедеће културе:

а)  садница јабучастог, коштичавог и језграстог воћа,

б) саднице јагодастог воћа (малине, купине и јагоде) и

в) саднице лозних калемова.

(2) Право на премију из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева произвођача који се подноси Агенцији, уз који се прилажу:

а) рачуни или копије рачуна као доказ о продаји садница,

б) увјерење овлашћене институције у Републици о чистоћи сорте садног материјала,

в) завршни записник фитосанитарног инспектора о контроли производње и произведеним количинама садница и

г) обрачун премије сачињен на Обрасцу 28. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Висина премије за произведене и продате саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и износи до 15% од просјечне тржишне цијене за поједине врсте садница и исплаћује у наредној години.

(4) Захтјев за исплату премије за произведене саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа подноси се најкасније 31. децембра текуће године.

(5) Захтјеви и рачуни настали послије 15. новембра 2011. године, до ступања на снагу овог правилника рјешаваће се  по одредбама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (,,Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/11, 89/11 и 106/11).

 

 

Члан 50.

 

(1)        Право на премију за производњу дувана у листу имају произвођачи (физичка и правна лица) за произведени и продати осушени дуван у текућој години.

(2)        Право на премију из става 1. овог члана физичка лица остварују посредством организатора производње, а на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилаже сљедећа документација:

а) уговор са организатором производње о организованој производњи и откупу дувана,

б) списак произвођача од којих је откупљен дуван који садржи:

1) име и презиме носиоца пољопривредног газдинства-произвођача,

2) мјесто пребивалишта,

3) ЈМБГ,

4) количине откупљеног дувана по типовима и

5) број откупног блока;

в)  изјава организатора производње да су све количине дувана за које се подноси захтјев за премију откупљене од произвођача,

г)  спецификација корисника подстицаја са бројевима њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама, сачињену на Обрасцу  11. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који је потребно доставити осим у штампаној и у електронској форми на и-мејл адресу Агенције или на ЦД-у (образац је доступан на интернет-страници Министарства),

д) аналитичка картица добављача о откупљеним количинама дувана и

ђ) рачун/фактура и фискални рачун, односно доказ о уплати на текући/жиро рачун продавца у складу са чланом 2. ст. 5 и 6. овог правилника.

(3)        Право на премију из става 1. овог члана правна лица остварују за властиту производњу на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилаже сљедећа документација:

а) доказ о количини произведеног дувана вастите производње,

б) рачун/фактура у складу са чланом 2. ст. 5 и 6. овог правилника за продати и наплаћени дуван,

в) уговор о услужној производњи дувана са кооперантима/произвођачима и

г) списак коопераната са количинама произведеног дувана по врстама.

(4)        Право на премију из овог члана не могу остварити произвођачи дувана који производњу дувана обављају као услужну дјелатност.

(5)        Премија за дуван утврђује се након обраде и обрачуна приспјелих захтјева и утврђеног броја произведених јединица, а у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и не може износити више од 15% од просјечне откупне цијене по јединици производа и исплаћује се у наредној години.

(6)        Максималан износ премије коју подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 25.000,00 КМ.

(7)        Захтјев за исплату премије за дуван подноси се Агенцији након завршетка откупа, а најкасније до 15. децембра текуће године.

 

Члан 51.

(1) Право на премију за производњу шећерне репе имају произвођачи (физичка и правна лица) за произведену и продату шећерну репу у текућој години, a на основу Уговора о организованој производњи и откупу шећерне репе.

(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују физичка лица произвођачи посредством организатора производње, а на основу захтјева који се подноси Агенцији и уз који се прилажe сљедећа документација:

а) списак произвођача од којих је откупљена шећерна репа, који садржи: име и презиме носиоца пољопривредног газдинства – произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБГ, количине откупљене шећерне репе, број уговора и број откупног блока,

б) уговор са организатором производње о организованој производњи и откупу шећерне репе,

в) изјаву организатора производње да су све количине шећерне репе за које се подноси захтјев за премију откупљене од произвођача и

г) спецификацију корисника подстицаја са бројевима њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама, сачињену на Обрасцу 29а. који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, који је потребно доставити осим у штампаној и у електронској форми на и-мејл адресу Агенције (образац је доступан на интернет-страници Министарства) и

д) рачун/фактура и фискални рачун, односно доказ о уплати на текући/жиро рачун продавца у складу са чланом 2. ст. 5 и 6. овог правилника.

(3) Право на премију из става 1. овог члана правна лица могу остварити на основу захтјева који се подноси Агенцији, уз који се прилаже сљедећа документација:

а) уговор закључен са прерађивачем шећерне репе о производњи и откупу шећерне репе и

б) рачун/фактура и фискални рачун, односно доказ о уплати на жиро рачун продавца у складу са чланом 2. ст. 5 и 6. овог правилника.

(4) Висина премије за производњу шећерне репе утврђује се након обраде приспјелих захтјева у складу са износом који је утврђен Планом коришћења средстава и исплаћује се у наредној години и износи до 10% од просјечне тржишне цијене шећерне репе.

(5) Максималани износ премије који подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је 30.000,00 КМ.

(6) Захтјев за исплату премије за шећерну репу подноси се Агенцији након завршетка откупа, а најкасније 30.  новембра текуће године.

 

Члан 52.

(1) Право на подстицајна средства за финансирање програма из области заштите здравља биља остварују правна лица која се баве стручним и научноистраживачким радом у области заштите здравља биља.

(2) Програми који ће се финансирати у текућој години и који морају бити спроведени по међународним признатим методама су:

а) Програм утврђивања присуства лисног минера парадајза-Tuta absoluta, Povolny на подручју Републике са GPS координатама и урађеним мапама распрострањености (друга година),

б) Програм посебног надзора над присуством Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. – проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа у Републици са приједлогом мјера за сузбијање, урађеним мапама распрострањености са GPS координатама и контрола спровођења мјера сузбијања,

в) трећа фаза успостављања биљног карантина,

г) утврђивање узрока сушења засада шљива на подручју Мајевице и Семберије са предложеним мјерама сузбијања, GPS координатама и урађеним мапама распрострањености и

д) утврђивање узрочника појаве црвенила кукуруза на подручју Семберије са предложеним мјерама сузбијања, GPS координатама и урађеним мапама распрострањености.

(3) Ближи услови за реализацију програма и коришћење средстава утврђују се  Уговором између Министарства и институције чији програм буде одобрен.

(4) На основу приједлога комисије, министар доноси рјешење о одобравању програма заштите здравља биља са приједлогом износа подстицајних средстава за финансирање програма.

(5) Рјешења о одобравању програма заштите здравља биља, просљеђују се Агенцији ради исплате подстицајних средстава за њихово суфинансирање.

(6) Максималан износ подстицајних средстава за суфинансирање програма из става 2. овог члана износи до 25.000,00КМ по одобреном програму.

(7) Подстицајна средства из става 1. овог члана исплаћују се на основу рјешења директора Агенције.

(8) Крајњи рок за подношење приједлога програма за финансирање је 31. март текуће године.

(9) Корисници новчаних подстицаја из става 1. овог члана дужни су да доставе извјештаје о утрошку одобрених средстава, реализацији и резултатима одобрених програма до 1. децембра текуће године.

Члан 53.

     Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор ће према процјени оправданости поднесених пријава и захтјева за све производње, а за остваривање пра­ва на под­сти­цај­на сред­ства за мјере подршке производњи и дохотку, на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је у појединим случајевима, прије одобравања новчаних подстицаја уви­дом на ли­цу мје­ста извршити провјеру испуњености услова прописаних овим правилником и о томе сачинити записник.

 

 

2. По­др­шка руралном развоју

 

2.1.Побољшање конкурентности

 

Члан 54.

 

(1) Пра­во на подстицајна средства за побољшање конкурентности пољопривредне производње и прерађивачке индустрије има­ју ко­ри­сни­ци ко­ји из­вр­ше инвестирање у те­ку­ћој го­ди­ни за:

а) инвестиције у пољопривредну ме­ха­ни­за­ци­ју,

б) инвестиције у сто­чар­ску производњу (основ­но ста­до, објек­ти и опрема),

в) инвестиције у биљну производњу (подизање вишегодишњих за­са­да, изградњу стакле­ни­ка и пла­сте­ни­ка),

г) унапређивање пољопривредног земљишта (наводњавање),

д) инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових прерађивачких  капацитета,

ђ) подршку опремању референтних и испитних лабораторија за контролу квалитета,

е) подршку удружењима на селу, организацијама пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа,

ж) подршку изградњи објеката од регионалног значаја,

з) подршку увођењу стандарда контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и

и) унапређивање људских ресурса  у руралним подручјима.

(2) По­др­шка из става 1. тачке од а) до ђ) овог члана оства­ру­је се на­кон инвестирања, об­ра­де при­спје­лих за­хтје­ва и ко­ми­сиј­ског пре­гле­да на терену,  а у скла­ду са из­но­сом ко­ји је утвр­ђен Планом коришћења средстава.

(3) По­др­шка из става 1. тачке од е) до и) овог члана остварује се након об­ра­де при­спје­лих за­хтје­ва у пред­ви­ђе­ном ро­ку за сва­ку на­мје­ну и мишљења комисије, а у скла­ду са из­но­сом ко­ји је утвр­ђен Планом коришћења средстава.

 

Члан 55.

 

(1) Тро­шко­ви ко­ји су на­ста­ли по осно­ву инвестиционих улагања а ко­ји се при­зна­ју као основ за об­ра­чун сред­ста­ва под­сти­ца­ја су:

а) тро­шко­ви ку­по­ви­не сто­ке (укључујући тро­шко­ве тран­спор­та),

б) тро­шко­ви ку­по­ви­не но­ве опре­ме (укључујући тро­шко­ве тран­спор­та и мон­та­же/ уградње),

в) тро­шко­ви приликом изградње, адап­та­ци­је и ре­кон­струк­ци­је гра­ђе­вин­ских објеката, и то:

1) тро­шко­ви на­бав­ке но­вог гра­ђе­вин­ског ма­те­ри­ја­ла или го­то­вих мон­та­жних елемена­та (укључујући тро­шко­ве тран­спор­та), а пре­ма ра­чу­ни­ма или уго­во­ри­ма о про­да­ји из­да­тим од добављача и тро­шко­ви прикључака (елек­трич­на енер­ги­ја, во­да),

2) тро­шко­ви извођења ра­до­ва (укључујући при­прем­не, гра­ђе­вин­ске, ин­ста­ла­тер­ске ра­до­ве, тро­шко­ве мон­та­же на објек­ту или тро­шко­ве извођења ра­до­ва на ли­цу мјеста и тро­шко­ве тран­спор­та);

г) приликом подизања вишегодишњих за­са­да: тро­шко­ви ку­по­ви­не сад­ни­ца, сту­бо­ва, жи­це, об­ра­де тла, садње, уградње сту­бо­ва, жи­це,

д) приликом подизања противградне мреже: тро­шко­ви ку­по­ви­не мреже, сту­бо­ва за противградну мрежу, сајли, анкера и њихове уградње – постављања.

(2) Тро­шко­ви на ра­чу­ни­ма или уго­во­ри­ма мо­гу би­ти из­ра­же­ни у кон­вер­ти­бил­ним мар­ка­ма или стра­ној ва­лу­ти.

(3) Тро­шко­ви на ра­чу­ни­ма или уго­во­ри­ма чи­ја је вријед­ност из­ра­же­на у стра­ној валу­ти биће пре­ра­чу­на­ти у ври­јед­ност кон­вер­ти­бил­них ма­ра­ка пре­ма средњем кур­су Централ­не бан­ке БиХ ва­же­ћем на дан запримања за­хтје­ва.

 

Члан 56.

 

Тро­шко­ви ко­ји су на­ста­ли по осно­ву инвестиционих улагања, ко­ји ни­су прихватљиви као основ за об­ра­чун сред­ста­ва под­сти­ца­ја су:

а) ку­по­ви­на гра­ђе­вин­ског земљишта и по­сто­је­ћих згра­да и обје­ка­та,

б) на­бав­ка ко­ри­шће­не опре­ме, грађевинског материјала и пољопривредне механизаци­је,

в) на­ба­вка сто­ке ко­ја ни­је ква­ли­тет­но при­плод­на,

г) тро­шко­ви пословања особља, укључујући тро­шко­ве одржавања и ки­ри­је,

д) бан­кар­ски тро­шко­ви, тро­шко­ви га­ран­ци­ја и слич­ни тро­шко­ви,

ђ) тро­шко­ви кон­вер­зи­је, тро­шко­ви курс­них раз­ли­ка и на­кна­да,

е) тро­шко­ви по­сло­ва јав­не упра­ве (тро­шко­ви опште­управ­них по­сло­ва, тро­шко­ви изнајмљивања опре­ме, ма­ши­на и про­сто­ра, пла­те за­по­сле­них на по­сло­ви­ма управљања, извођења, праћења и над­зо­ра),

ж) тро­шко­ви за ис­пла­ту услу­га ар­хи­тека­та, инжењера и са­вјет­ни­ка, из­ра­де сту­ди­ја изводљивости и еко­ном­ске оправ­да­но­сти, тро­шко­ви на­бав­ке па­те­на­та и ли­цен­ци за при­пре­му,

з) плаћање у на­ту­ри (компензација), тро­шко­ви вла­сти­тог ра­да,

и) из­да­ци приликом ин­ве­сти­ци­ја ко­ји су на­ста­ли због ко­му­нал­них на­кна­да, доприноса и

j) за набавке извршене лизингом.

 

Члан 57.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за инвестиције у пољопривредну ме­ха­ни­за­ци­ју има­ју корисници ко­ји се искључиво ба­ве комерцијалном пољопривредном производњом и ко­ји су ку­пи­ли но­ве пољопривредне ма­ши­не у те­ку­ћој го­ди­ни.

(2) Под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку но­ве пољопривредне ме­ха­ни­за­ци­је одобравају се за сљедеће вр­сте пољопривредних ма­ши­на:

а) пољопривредни трак­тор,

б) жит­ни ком­бајн и ком­бајн за си­ла­жу (или само адаптер),

в) ро­ло-ба­лер, увијач за ролобале, си­ло микс при­ко­ли­ца, ци­стер­на за осо­ку и са­мо­у­то­вар­на пр­ко­ли­ца за си­је­но,

г) при­ко­ли­це за трак­тор (јед­но­о­со­вин­ске, дво­о­со­вин­ске приколице и при­ко­ли­це за стајњак),

д) мо­то­кул­ти­ва­тор (са при­ко­ли­цом и прикључцима) или мо­то­ко­са­чи­ца и

ђ) прикључна ору­ђа (бе­ра­чи ку­ку­ру­за, пи­ко-пре­са, плуг, тањирача, дрљача, сјетвоспре­мач, пне­у­мат­ска си­ја­чи­ца или си­ја­чи­ца за стр­на жи­та, ра­си­пач ми­не­рал­ног ђубри­ва, уто­ва­ри­вач стајњака, растурач стањака, кул­ти­ва­тор за ме­ђу­ред­ну обра­ду, фре­за, мул­чер, берач за јагодичасто воће, ро­та­ци­о­на ко­са­чи­ца, бочна и задња линијска косачица, пре­вр­тач /сакупљач си­је­на, ву­че­ни си­ло­ком­бајн, пр­ска­ли­ца, ато­ми­зер, са­ди­ли­ца, ва­ди­ли­ца за повр­тлар­ске вр­сте, подривач, каналокопач и платформе за бербу воћа (вучене и самоходне).

(3) Корисник мо­же оства­ри­ти пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за ку­по­ви­ну нај­ви­ше дви­је новокупљне пољопривредне ма­ши­не и/или за ку­по­ви­ну три вр­сте прикључних ору­ђа у то­ку године, под усло­вом да је вла­сник или за­ку­пац пољопривредног земљишта од најмање три хек­та­ра.

(4) Износ под­сти­цај­них сред­ства за на­бав­ку но­ве пољопривредне ме­ха­ни­за­ци­је утврђује се на основу рачуна, с тим да се у обрачуну одобрава максимални износ за поједине врсте механизације наведен у спецификацији бр.   , која се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(5) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из ста­ва 2. овог чла­на из­но­си 35% од износа из става 4. овог члана и не мо­же би­ти ве­ћа од:

а) 25.000,00 КМ за купљен gay porn и ком­бајн, адаптер за комбајн и самоходни силажни комбајн,

б)  25.000,00 КМ за купљени трак­тор пре­ко 101 КС,

в) 20.000,00 КМ за купљени трак­тор од 51- 100 КС, ро­ло-ба­лер, си­ло микс прико­ли­цу, увијач за ролобалер, берач за јагодичасто воће и двореди берач за кукуруз,

г)  5.000,00 КМ за купљени трак­тор до 50 КС,

д) 8.000,00 КМ за купљену са­мо­у­то­вар­ну при­ко­ли­цу и пресу за сијено, растурач стајњака, једнореди берач за кукуруз, приколице преко четири тоне носивости, пнеуматске сијачице, цистерна за осоку и платформе за бербу воћа.

ђ) 3.000,00 КМ за прикључна ору­ђа (плуг, тањирача, дрљача, сјетвоспремач,  сијачица за стрна жита, расипач минералног ђубрива, утоваривач стајњака, култиватор за међуредну обраду, фреза-мулчар, ротациона косачица, бочна и задња линијска косачица, превртач/сакупљач сијена, вучени силокомбајн, прскалица, атомизер, садилице и вадилице за повртларске врсте, мјешаоне сточне хране, подривач и каналокопач,

е) 1.500,00 КМ за купљену трак­тор­ску при­ко­ли­цу до четири тоне носивости и

ж) 2.000,00 КМ за купљени мо­то­кул­ти­ва­тор (са при­ко­ли­цом и прикључцима) или мото­ко­са­чи­цу са прикључцима.

(6) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку пољопривредне ме­ха­ни­за­ци­је из става 2. овог пра­вил­ни­ка оства­ру­је се на осно­ву за­хтје­ва ко­ји се под­но­си Агенцији, уз ко­ји се при­ла­жу:

а) ра­чу­ни у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка,

б) копија картице текућег/жиро рачуна и копија личне карте са ЈМБГ,

в) овје­ре­на ко­пи­ја са­о­бра­ћај­не до­зво­ле milf porn за пољопривредне ма­ши­не ко­је под­ли­је­жу ре­ги­стра­ци­ји и

г) овје­ре­на из­ја­ва ко­ри­сни­ка да пољопривредну ма­ши­ну не­ће оту­ђи­ти у пе­ри­о­ду од три го­ди­не.

(7) За ме­ха­ни­за­ци­ју набављену од стра­них добављача пред­мет плаћања је ра­чун добављача.

(8) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се до  30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

(9) Захтјеви и рачуни настали послије 30. септембра 2011. године, до ступања на снагу овог правилника, рјешаваће се по одредбама овог правилника.

 

Члан 58.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку му­зних уре­ђа­ја има­ју корисници ко­ји посје­ду­ју ми­ни­мал­но пет му­зних гр­ла и ба­ве се производњом мли­је­ка и ко­ја у те­ку­ћој годи­ни из­вр­ше улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на gay bareback осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка,

б) овје­ре­ну из­ја­ву ко­ри­сни­ка да му­зни уре­ђај не­ће оту­ђи­ти у пе­ри­о­ду од најмање три годи­не и

в) до­каз о вла­сни­штву најмање пет му­зних гр­ла (ко­пи­је па­со­ша).

(3) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од вријед­но­сти набављене опре­ме и не мо­гу би­ти ве­ћа од 1.500,00 КМ за пре­но­си­ви му­зни уре­ђај.

(4) Рачуни настали послије 30. новембра 2011. године узимаће се у обраду по одредбама овог правилника.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 59.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку си­сте­ма за за­тво­ре­ну ли­ниј­ску му­жу,  система за изђубравање, постројења за производњу био гаса на сточарским фармама и остале опреме са високим степеном аутоматизације, има­ју корисници ко­ји по­сје­ду­ју минимал­но 20 му­зних гр­ла односно пет музних грла за набавку лактофриза и ба­ве се производњом мли­је­ка и ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни из­вр­ше улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8.овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) овје­ре­ну из­ја­ву ко­ри­сни­ка да му­зни уре­ђај не­ће оту­ђи­ти у пе­ри­о­ду од најмање пет годи­на,

в) до­каз о вла­сни­штву ми­ни­мал­но 20 му­зних гр­ла (ко­пи­је па­со­ша) и

г) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(3)  Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од инвести­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не могу бити већа од 100.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 60.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку ква­ли­тет­но при­плод­них сте­о­них ју­ни­ца има­ју корисници ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни на­ба­ве ми­ни­мал­но дви­је ква­ли­тет­но при­плод­не сте­о­не ју­ни­це и фор­ми­ра­ју основ­но ста­до од најмање пет му­зних гр­ла.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) ко­пи­је пе­ди­греа и па­со­ша за купљена гр­ла и

в) овје­ре­ну из­ја­ву да пред­мет­но гр­ло за ко­је оства­ру­је под­сти­цај не­ће оту­ђи­ти најмање три го­ди­не, из­у­зев због здрав­стве­них про­бле­ма при чему мо­ра обез­би­је­ди­ти потврду вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

(3) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 300,00 КМ по ју­ни­ци а максимално 20.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 61.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за на­бав­ку ква­ли­тет­но при­плод­них су­пра­сних назими­ца има­ју корисници ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни на­ба­ве ми­ни­мал­но де­сет ква­ли­тет­но приплод­них на­зи­ми­ца и фор­ми­ра­ју основ­но ста­до од најмање 20 при­плод­них кр­ма­ча.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) ко­пи­је пе­ди­греа и па­со­ша за купљена гр­ла и

в) из­ја­ву да пред­мет­но гр­ло за ко­је оства­ру­је под­сти­цај не­ће оту­ђи­ти најмање три године, из­у­зев због здрав­стве­них про­бле­ма, у ком слу­ча­ју мо­рају обез­би­је­ди­ти по­твр­ду ве­те­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

(3) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 100,00 КМ по на­зи­ми­ци а максимално до 20.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 62.

(1) Право на подстицајна средства за набавку осамнаестонедјељних пиленки имају корисници који у текућој години набаве минимално 2.000 кљунова.

(2) Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Агенцији, уз који прилажу сљедећу документацију:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) овјерену изјаву да предметно јато за које се остварује подстицај насељава у властите објекте за производњу конзумних јаја и

в) увјерење о здравственом стању животиња за живину.

(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђује се у висини од 15% просјечне тржишне цијене по кљуну, а максимално 20.000,00 КМ по кориснику.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 30. септембра текуће године.

 

Члан 63.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства има­ју корисници који у текућој години из­вр­ше улагања за адап­та­ци­ју по­сто­је­ћих и изградњу но­вих обје­ка­та ми­ни­мал­но у износу од 5.000,00 КМ  за сљедеће на­мје­не:

а) објекат смје­штај­ног ка­па­ци­те­та за најмање 20 му­зних гр­ла, укључујући и објекте за мужу и лактофризе,

б) овчарник/ко­зар­ни­к смје­штај­ног ка­па­ци­те­та за најмање 100 гр­ла,

в) обје­к­ат за тов­не свиње смје­штај­ног ка­па­ци­те­та за најмање 100 гр­ла и при­плод­не свиње смјештајног ка­па­ци­те­та за најмање 20 гр­ла,

г) обје­ка­т за тов ју­на­ди смје­штај­ног ка­па­ци­те­та за најмање 20 гр­ла или

д) обје­ка­т за жи­ви­нар­ску производњу смје­штај­ног ка­па­ци­те­та за најмање 5.000 кљунова.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) про­грам адап­та­ци­је по­сто­је­ћих или изградње но­вих обје­ка­та са­чињен на  Обра­сцу 30. ко­ји се налази  у При­ло­гу овог пра­вил­ни­ка и чи­ни његов са­став­ни дио,

б) пројекат  адап­та­ци­је по­сто­је­ћих или изградње но­вих обје­ка­та и

в) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма и

г) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(3) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор, на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је и уви­дом на ли­цу мје­ста кон­ста­ту­је испуњеност усло­ва за остваривање пра­ва на под­сти­цај­на сред­ства и о то­ме саставља за­пи­сник.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од инвести­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­гу би­ти ве­ћа од  30.000,00 КМ осим за објекте из става 1. тачка а)  до 100.000,00 КМ по кориснику.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. децембра те­ку­ће го­ди­не.

Члан 64.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за адаптацију по­сто­је­ћих и изградњу но­вих рибњака има­ју корисници ко­ји се ба­ве уз­го­јем ри­бе и ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни из­вр­ше улагања за наведе­ну на­мје­ну ми­ни­мал­но 5.000,00 КМ.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) про­грам адап­та­ци­је по­сто­је­ћих или изградње но­вих обје­ка­та  састављен на Обра­сцу 30, ко­ји се налази у При­ло­гу овог пра­вил­ни­ка и чи­ни његов са­став­ни дио и

б) во­до­при­вред­ну са­гла­сност − до­зво­ла за грађење рибњака,

в) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма и

г) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(3) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је и уви­дом на ли­цу мје­ста кон­ста­ту­је испуњеност усло­ва инвестирања и о то­ме саставља за­пи­сник.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од инвести­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­гу би­ти ве­ћа од 20.000,00 КМ по кориснику.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 65.

(1) Право на подстицајна средства за изградњу лагуна за стајњак и сило тренчева имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који у текућој години изврше улагања за наведену намјену.

(2) Корисници могу добити подстицајна средства за изградњу лагуне за стајњак под условом да посједују минимално десет музних грла или десет јунади или 50 свиња.

(3) Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Агенцији, уз који прилажу сљедећу документацију:

а) рачуне или копије рачуна у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као доказ о инвестираним средствима за набавку материјала, опреме или о извршеним услугама,

б) доказ о власништву минималног броја грла (копије пасоша) из става 2. овог члана и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од висине ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­гу би­ти ве­ћа од 10.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 30. септембра текуће године.

 

Члан 66.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства  има­ју корисници ко­ји се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни из­вр­ше улагања у:

а) изградњу ста­кле­ни­ка и на­бав­ку опре­ме за стакленич­ку производњу укупне ко­ри­сне по­вр­ши­не од најмање 100 м2  и

б) изградњу но­вих пла­сте­ни­ка и на­бав­ку опре­ме за пла­сте­нич­ку производњу,  најмање 300 м2 укупне корисне површине и/или набаве опрему за пластеничку производњу (систем гријања и вентилације, систем за наводњавање, мреже за засјењивање) за наведену површину.

(2) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу документацију:

а)  ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма, за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или о из­вр­ше­ним услугама и

б) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(3) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је и уви­дом на ли­цу мје­ста кон­ста­ту­је испуњеност усло­ва инвестирања и о то­ме саставља за­пи­сник.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из става 1. овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­гу би­ти ве­ћа од 30.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку за стакленике а 20.000,00 КМ по кориснику за пластенике.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за стакленике  под­но­си се најка­сни­је до 31. августа те­ку­ће го­ди­не а за пластенике најкасније до 31. априла текуће године.

 

 

Члан 67.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за подизање вишегодишњих производних за­са­да јабу­ча­стог, ко­шти­ча­вог и је­згра­стог во­ћа има­ју корисници ко­ји се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ји су из­вр­ши­ли улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ми­ни­мал­на по­вр­ши­на за остваривање права из става 1. овог члана је за­сад од 0,5 хек­та­ра, осим за ре­гион Хер­це­го­ви­не, гдје је ми­ни­мал­на по­вр­ши­на 0,3 хектара по воћ­ној вр­сти појединачно, са од­го­ва­ра­ју­ћим бро­јем сад­ни­ца по хек­та­ру, и то:

а) за ја­бу­ча­сте воћ­ке ми­ни­мал­но 1.000 сад­ни­ца/ха,

б) за ко­шти­ча­ве воћ­ке ми­ни­мал­но 800 сад­ни­ца/ха,

в) за љешник ми­ни­мал­но 500 сад­ни­ца/ха и

г) за орах ми­ни­мал­но 120 сад­ни­ца/ха.

(3) Ко­ри­сни­ци под­сти­цај­на сред­ства оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о на­бав­ци матери­ја­ла (саднице, сту­бо­ви и жи­ца) или о из­вр­ше­ним услу­га­ма (машинска обрада) као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) де­кла­ра­ци­ју о ква­ли­те­ту сад­ног ма­те­ри­ја­ла и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) На осно­ву под­не­се­них за­хтје­ва, Агенција да­је на­лог Аген­ци­ји за пружање струч­них услу­га у пољопривреди, ко­ја уви­дом на ли­цу мје­ста посредством ко­ми­си­је од најмање три чла­на утвр­ђу­је испуњеност усло­ва и о то­ме саставља за­пи­сник, ко­ји доставља Агенцији у ро­ку од 15 да­на.

(5) Састављени за­пи­сник при­ла­же се уз прет­ход­но достављени за­хтјев са про­пи­са­ном доку­мен­та­ци­јом, чи­ме се сти­чу усло­ви за об­ра­ду за­хтје­ва.

(6) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни од 35% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­же би­ти ве­ћа од 7.000,00 КМ/ха или 80.000,00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 15. но­вем­бра те­ку­ће го­ди­не.

(8) Инвестиције у вишегодишње засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, настале послије 15. новембра 2011. године, узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом правилнику.

 

Члан 68.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за куповину и постављање противградне мреже на вишегодишњим производним за­са­дима ја­бу­ча­стог, ко­шти­ча­вог и је­згра­стог во­ћа и на производним за­са­дима садног материјала ја­бу­ча­стог, ко­шти­ча­вог и је­згра­стог воћа (регистровани расадници) има­ју корисници ко­ји се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ји су из­вр­ши­ли улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ми­ни­мал­на по­вр­ши­на за остваривање права из става 1. овог члана је за­сад од 0,5 хек­та­ра, осим за ре­гион Хер­це­го­ви­не, гдје је ми­ни­мал­на по­вр­ши­на 0,3 хек­та­ра по воћ­ној вр­сти појединачно, са од­го­ва­ра­ју­ћим бро­јем сад­ни­ца по хек­та­ру, и то:

а) за ја­бу­ча­сте воћ­ке ми­ни­мал­но 1.000 сад­ни­ца/ха,

б) за ко­шти­ча­ве воћ­ке ми­ни­мал­но 800 сад­ни­ца/ха,

в) за љешник ми­ни­мал­но 500 сад­ни­ца/ха и

г) за орах ми­ни­мал­но 120 сад­ни­ца/ха.

(3) Ко­ри­сни­ци под­сти­цај­на сред­ства оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу документацију:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о на­бав­ци и монтажи противградне мреже и

б) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) На осно­ву под­не­се­них за­хтје­ва, Агенција да­је на­лог Аген­ци­ји за пружање струч­них услу­га у пољопривреди, ко­ја уви­дом на ли­цу мје­ста посредством ко­ми­си­је од најмање три чла­на утвр­ђу­је испуњеност усло­ва и о то­ме саставља за­пи­сник, ко­ји доставља Агенцији у ро­ку од 15 да­на.

(5) Састављени за­пи­сник при­ла­же се уз прет­ход­но достављени за­хтјев са про­пи­са­ном доку­мен­та­ци­јом, чи­ме се сти­чу усло­ви за об­ра­ду за­хтје­ва.

(6) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни од 35% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­же би­ти ве­ћа од 10.000,00 КМ/ха или 80.000.00 КМ по ко­ри­сни­ку.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 69.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за подизање вишегодишњих производних за­са­да јаго­да­стог во­ћа (ма­ли­на, ку­пи­на, боровница и ја­го­да) има­ју корисници ко­ји се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ји су из­вр­ши­ли улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ми­ни­мал­на по­вр­ши­на за  остваривање права из става 1. овог члана је за­сад од 0,1 хек­та­ра по воћ­ној вр­сти по­је­ди­нач­но, са од­го­ва­ра­ју­ћим бро­јем сад­ни­ца по хек­та­ру, и то:

а) за ма­ли­ну ми­ни­мал­но 10.000 сад­ни­ца/ха,

б) за ку­пи­ну ми­ни­мал­но 2.000 сад­ни­ца/ха,

в) за боровницу минимално 2.000 садница/ха и

г) за ја­го­ду ми­ни­мал­но 35.000 сад­ни­ца/ха.

(3) Ко­ри­сни­ци под­сти­цај­на сред­ства оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о на­бав­ци сад­ни­ца, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) де­кла­ра­ци­ју о ква­ли­те­ту сад­ног ма­те­ри­ја­ла и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) На осно­ву под­не­се­них за­хтје­ва, Агенција да­је на­лог Аген­ци­ји за пружање струч­них услу­га у пољопривреди, ко­ја уви­дом на ли­цу мје­ста посредством ко­ми­си­је од најмање три чла­на утвр­ђу­је испуњеност усло­ва и о то­ме саставља за­пи­сник, ко­ји доставља Агенцији у ро­ку од 15 да­на од да­на при­је­ма на­ло­га.

(5) Састављени за­пи­сник при­ла­же се уз прет­ход­но достављени за­хтјев са про­пи­са­ном доку­мен­та­ци­јом, чи­ме се сти­чу усло­ви за об­ра­ду за­хтје­ва.

(6) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни од 35% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­же би­ти ве­ћа од 5.000,00 КМ/ха или 50.000,00 КМ/ко­ри­сни­ку.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 15. но­вем­бра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 70.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за подизање ви­но­гра­да и маслињака има­ју фи­зич­ка и прав­на ли­ца ко­ја се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ја су из­вр­ши­ла улагања за наве­де­ну на­мје­ну.

(2) Ми­ни­мал­на по­вр­ши­на за коришћење сред­ста­ва је за­сад од 0,3 хек­та­ра са најмање 3.000,00 ло­зних ка­ле­мо­ва/ха, а за маслине 800 садница/ха.

(3) Ко­ри­сни­ци под­сти­цај­на сред­ства оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6 и 8. овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о на­бав­ци сад­ни­ца, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма,

б) де­кла­ра­ци­ју о ква­ли­те­ту сад­ног ма­те­ри­ја­ла и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) На осно­ву под­не­се­них за­хтје­ва, Агенција да­је на­лог Аген­ци­ји за пружање струч­них услу­га у пољопривреди, ко­ја уви­дом на ли­цу мје­ста (ко­ми­си­ја од ми­ни­мал­но два чла­на) утвр­ђу­је испуњеност усло­ва и о то­ме саставља за­пи­сник, ко­ји доставља Агенцији у ро­ку од 15 да­на од да­на при­је­ма на­ло­га.

(5) Сачињени за­пи­сник при­ла­же се уз прет­ход­но достављени за­хтјев са про­пи­са­ном доку­мен­та­ци­јом, чи­ме се сти­чу усло­ви за об­ра­ду за­хтје­ва.

(6) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни од 35% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­же би­ти ве­ћа од 8.000,00 КМ/ха или 80.000,00 КМ/ко­ри­сни­ку.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 15. но­вем­бра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 71.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за изградњу си­сте­ма за наводњавање има­ју удружења корисника вода за наводњавање, фи­зич­ка и прав­на ли­ца ко­ја се ба­ве пољопривредном производњом и ко­ја из­вр­ше улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Пред­мет под­сти­ца­ја мо­гу би­ти из­вр­ше­на улагања у набављену по­крет­ну опре­му за наводњавање (пум­пе, ци­је­ви, цри­је­ва и слично) или из­вр­ше­ни ра­до­ви на изградњи стал­не инфра­струк­ту­ре за наводњавање (бушење и изградња бу­на­ра, базена, бе­тон­ски ка­на­ли, објек­ти пумп­них ста­ни­ца и тифони за наводњавање).

(3) Удружења корисника вода и фи­зич­ка ли­ца, ко­ри­сни­ци си­сте­ма за наводњавање оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) во­до­при­вред­ну са­гла­сност ко­јом је ко­ри­сни­ку одо­бре­но захватање вод­ног ре­сур­са који ко­ри­сти за наводњавање,

б) ра­чу­не о из­вр­ше­ној на­бав­ци опре­ме и услу­га као до­каз о ви­си­ни из­вр­ше­них улагања ко­ја су пред­мет субвен­ционисања и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) Прав­на ли­ца, ко­ри­сни­ци си­сте­ма за наводњавање оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) рјешење о регистрацији,

б) ко­пи­ју про­јек­та за изградњу си­сте­ма за наводњавање из­ра­ђе­ног од овлашћеног правног ли­ца,

в) во­до­при­вред­ну са­гла­сност ко­јом је ко­ри­сни­ку одо­бре­но захватање вод­ног ре­сур­са који ко­ри­сти за наводњавање и

г) ра­чу­не о из­вр­ше­ној на­бав­ци опре­ме и услу­га као до­каз о ви­си­ни из­вр­ше­них улагања ко­ја су пред­мет субвен­ционисања.

(5) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у из­но­су од 35% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва или 45% за кориснике млађе од 35 година који су носиоци пољопривредних газдинстава најмање годину дана и не мо­же би­ти ве­ћа од 2.000,00 КМ/ха

(6) Мак­си­мал­ни из­нос под­сти­цај­них сред­ста­ва ко­ји под­но­си­лац за­хтје­ва мо­же остварити за ову вр­сту под­сти­ца­ја у те­ку­ћој го­ди­ни из­но­си 50.000,00 КМ.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 72.

(1) Право на под­сти­цај­на сред­ства за инвестиције и модернизацију постојећих и изградњу нових капацитета у пре­храм­бе­ној и пре­ра­ђи­вач­кој ин­ду­стри­ји има­ју физичка и правна лица ко­ји у те­ку­ћој го­ди­ни из­вр­ше улагања за на­ве­де­ну на­мје­ну.

(2) Пред­мет под­сти­ца­ја мо­гу би­ти из­вр­ше­на улагања у проширење по­сто­је­ћих или изградњу но­вих ка­па­ци­те­та за пре­ра­ду пре­храм­бе­них про­из­во­да, као и за изградњу или на­бав­ку техноло­шке опре­ме, хладњача (укључујући ПВЦ бокс палете), су­ша­ра, складишта и опре­ме за пре­ра­ду, сортирање и паковање и ла­бо­ра­то­риј­ске опре­ме.

(3) Под­сти­цај­на сред­ства из става 1. овог члана остварују се на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­си Агенцији, уз ко­ји се при­ла­же сљедећа до­ку­мен­та­ци­ја:

а) ра­чу­ни у скла­ду са чла­ном 2.  ст. 5, 6. и 8.  овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма,

б) ко­пи­ја про­јек­та или про­гра­ма адап­та­ци­је, проширења по­сто­је­ћих или изградње но­вих ка­па­ци­те­та за пре­ра­ду пре­храм­бе­них про­из­во­да, као и за изградњу или на­бав­ку техноло­шке опре­ме, хладњача, су­ша­ра, складишта и опре­ме за пре­ра­ду, сортирање и паковање и ла­бо­ра­то­риј­ске опре­ме,

в) за правна лица доказ да нема доспјелих неизмирених пореских обавеза, обавеза по основу доприноса и неисплаћених нето плата и

в) родни лист за носиоца пољопривредног газдинства млађег од 35 година.

(4) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра­ директор, на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је и уви­дом на ли­цу мје­ста кон­ста­ту­је испуњеност усло­ва инвестирања и о то­ме саставља за­пи­сник.

(5) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­ју се у ви­си­ни од 35% од висине ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­гу би­ти ве­ћа од 100.000,00 КМ/ ко­ри­сни­ку у то­ку го­ди­не.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. августа те­ку­ће го­ди­не.

(7) Захтјеви поднесени послије 31. августа 2011. године узимаће се у обраду по одредбама овог  правилника.

 

Члан 73.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за опремање референтних и испитних ла­бо­ра­то­ри­ја за кон­тро­лу ква­ли­те­та пољопривредних и прехрамбених производа од зна­ча­ја за Ре­пу­бли­ку, cartoon porn pics оства­ру­ју прав­на лица која имају овлашћење од Министарства за наведене дјелатности.

(2) Прана лица оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) про­грам или пројекат опремања и ра­да ре­фе­рент­не ла­бо­ра­то­ри­је и

б) ра­чу­не у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6. и 8.  овог пра­вил­ни­ка, као до­каз о ин­ве­сти­ра­ним сред­стви­ма за на­бав­ку ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или о из­вр­ше­ним услу­га­ма.

(3) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор на осно­ву при­ло­же­не до­ку­мен­та­ци­је и уви­дом на ли­цу мје­ста кон­ста­ту­је испуњеност усло­ва инвестирања и о то­ме саставља за­пи­сник.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства за на­мје­ну из овог чла­на не мо­гу би­ти ве­ћа од 40.000,00 КМ/ко­ри­сни­ку у то­ку го­ди­не.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 31. јуна те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 74.

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства има­ју новоосноване пољопривредне за­дру­ге чија регистрација није дужа од годину дана од дана уписа у судски регистар, за трошкове опремања канцеларијског простора и ко­је под­не­су за­хтјев Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу документацију:

а) ко­пи­ју суд­ског рјешења о ре­ги­стра­ци­ји,

б) списак чланова здруге,

в) по­слов­ни план за раз­вој ак­тив­но­сти уну­тар задруге и

г) рачун или пред­ра­чун.

(2) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства има­ју пољопривредне задруге за раз­вој по­слов­них ак­тив­но­сти уну­тар за­дру­жног сек­то­ра за изградњу пословних објеката, набавку основних средстава и опреме, ко­је под­не­су за­хтјев Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу документацију:

а) биланс стања и успјеха за претходну годину,

б) по­слов­ни план о ак­тив­но­сти­ма уну­тар за­дру­ге ко­ји до­при­но­си покретању, раз­во­ју и кон­ку­рет­но­сти про­изводње,

в) рачун или пред­ра­чун за на­бав­ку основних средстава, потребног материјала и опреме и

г) доказ о измиреним обавезама према пољопривредном задружном савезу Републике Српске за претходни период.

(2) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из става 1. овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни до 50% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­же би­ти ве­ћа од 5.000,00 КМ/ кориснику а за намјену из става 2. овог члана утвр­ђу­је се у ви­си­ни до 50% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­же би­ти ве­ћа од 30.000,00 КМ/кориснику у те­ку­ћој го­ди­ни.

(3) Ко­ри­сник сред­ста­ва ду­жан је да до­ста­ви­ из­вје­штај о на­мјен­ском утро­шку сред­ста­ва на Обрасцу 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,  до­ку­мен­то­ван са ра­чу­ни­ма, уго­во­ри­ма, окончаним ситуацијама, до­ка­зи­ма о из­вр­ше­ним упла­та­ма, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. јула те­ку­ће го­ди­не.

Члан 75.

(1) Пр hentai videos аво на подстицајна средства за формирање машинских прстенова имају удружења пољопривредних произвођача и пољопривредне задруге, у оквиру којих дјелују машински прстенови, који поднесу захтјев Агенцији, а уз који прилажу:

а) судско рјешење о регистрацији,

б) правилник о организовању и вођењу радне и финансијске документације,  донесен у складу са препорукама Министарства за рад машинских прстенова,

в) извјештај о извршеним услугама пољопривредне механизације са цјеновником услуга,

г) пословни план за развој активности машинског прстена које ће допринијети  развоју и квалитету у пружању услуга пољопривредне маханизације и пољопривредне   производње и

д) предрачун или рачун за набавку основних средстава, потребног материјала и опреме.

(2) Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана утврђује се у висини до 50% од висине инвестираних средстава и не може бити већа од 20.000,00 КМ/кориснику у текућој години.

(3) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,   документован са рачунима, уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније 31. јула текуће године.

 

Члан 76.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства имају удружења пољопривредних произвођача, удружења жена, удружења лица са инвалидитетом и удружења на селу, чија регистрација није дужа од годину дана од дана уписа у регистар удружења, за трошкове опремања канцеларијског простора, која поднесу захтјев Агенцији уз који прилажу сљедећу документацију:

а) ко­пи­ју суд­ског рјешења о ре­ги­стра­ци­ји,

б) списак чланова удружења,

в) по­слов­ни план за раз­вој ак­тив­но­сти уну­тар удружења и

г) рачун или предрачун.

(2) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства имају удружења пољопривредних произвођача, удружења жена, удружења лица са инвалидитетом и удружења на селу, за раз­вој по­слов­них ак­тив­но­сти уну­тар удружења, која поднесу захтјев Агенцији уз који прилажу сљедећу документацију:

а) програм за раз­вој ак­тив­но­сти уну­тар удружења ко­је до­при­но­се раз­во­ју производње и побољшању пословних активности на селу и

б) пред­ра­чун или рачун за на­бав­ку основних средстава, по­треб­ног ма­те­ри­ја­ла и опре­ме.

(3) Програм удружења мо­ра да са­др­жи циљ и опис по­слов­не ак­тив­но­сти, вр­сте производа и услу­га ко­је се ства­ра­ју за пред­ло­же­ну по­слов­ну ак­тив­ност.

(4) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из става 1. овог члана утвр­ђу­је се у ви­си­ни до 50% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­же би­ти ве­ћа од 5.000,00 КМ/ кориснику у текућој години а за намјену из става 2. овог члана утвр­ђу­је се у ви­си­ни до 50% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­же би­ти ве­ћа од 20.000,00 КМ/кориснику у те­ку­ћој го­ди­ни.

(5) Ко­ри­сник сред­ста­ва ду­жан је да до­ста­ви­ из­вје­штај о на­мјен­ском утро­шку сред­ста­ва на Обрасцу 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,  до­ку­мен­то­ван са ра­чу­ни­ма, уго­во­ри­ма, до­ка­зи­ма о из­вр­ше­ним упла­та­ма, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. јула те­ку­ће го­ди­не.

Члан 77.

 

(1) Пра­во на сред­ства за изградњу објеката од регионалног значаја у руралном подручју и потребне инфраструктуре и опреме (објекти за складиштење, паковање, дораду, сушење, сортирање, чување и припрему пољопривредних производа намјењених тржишту, објекти за агроиндустријске зоне) имају ло­кал­не за­јед­ни­це и правна лица уз суфинансирање.

(2) Објекте од регионалног значаја у руралном подручју и инфраструктуру и опрему из става 1. овог члана чине објекти, инфраструктура и опрема који служе заједничким интересима више корисника.

(2) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства из ста­ва 1. овог чла­на оства­ру­је се  на осно­ву захтјева, ко­ји се под­но­си Агенцији, а уз ко­ји при­ла­жу сљедећу документацију:

а) про­грам или про­је­кат за изградњу, адап­та­ци­ју и уређење објек­та од за­јед­нич­ког интере­са,

б) уговор са извођачем радова,

в) до­каз о вла­сни­штву над објек­том,

г) уговор или рачун  за на­бав­ку основних средстава, по­треб­ног ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или за из­вр­ше­не услу­ге за изградњу, адап­та­ци­ју и уређење објек­та,

д) грађевинску дозволу,

ђ) извод из регулационог или просторног плана,

е) овје­ре­на из­ја­ву ко­ри­сни­ка да ће објек­ат и опрему користити у складу са њиховом на­мје­ном из одо­бре­ног про­гра­ма у трајању од најмање пет го­ди­на,

ж) правна лица и доказ о уплати средстава локалне заједнице о суфинансирању на жиро-рачун подносиоца захтјева и

з) доказ локалне заједнице о суфинансирању.

(3) У слу­ча­ју да под­но­си­лац за­хтје­ва не обез­би­је­ди коришћење објек­та и опреме у складу са њиховом на­мје­ном из одо­бре­ног про­гра­ма у трајању од најмање пет го­ди­на, дужан је вратити цје­ло­куп­ни из­но­с добијених средстава.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства из става 1. овог члана ис­пла­ћу­ју се на осно­ву мишљења комиси­је и рјешења директора Агенције, у из­но­су до 30.000,00 КМ а средства преко  30.000,00 КМ одобрава Влада.

(5) Ко­ри­сник сред­ста­ва ду­жан је да до­ста­ви­ из­вје­штај о на­мјен­ском утро­шку сред­ста­ва на Обрасцу бр. 31 који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, до­ку­мен­то­ван са ра­чу­ни­ма, уго­во­ри­ма, окончаним систуацијама и до­ка­зи­ма о из­вр­ше­ним упла­та­ма, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 30. јула те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 78.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за увођење система ква­ли­те­та и безбједности хране пољопривредних и прехрамбених про­из­во­да има­ју корисници који се ба­ве производњом и пре­ра­дом пољопривредних про­изво­да намијењених тр­жи­шту, за увођење и церетификацију добре пољопривредне праксе на пољопривредним имањима.

(2) По­др­шка се од­но­си на тро­шко­ве припреме за увођење стандарда и добијања цертифи­ка­та за оне кориснике ко­ји су ис­пу­ни­ли усло­ве и до­би­ли цер­ти­фи­кат пре­ма међународ­ним стан­дар­ди­ма ква­ли­те­та.

(3) Ко­ри­сни­ци под­сти­цај­на сред­става оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу:

а) уговор за припрему увођења система квалитета,

б) ра­чу­не или ко­пи­је ра­чу­на о ди­рект­ним тро­шко­ви­ма у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5. и 7. овог пра­вил­ни­ка и

в) ко­пи­ју цер­ти­фи­ка­та.

(4) Ви­си­на под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на утвр­ђу­је се у ви­си­ни до 50% од ви­си­не ин­ве­сти­ра­них сред­ста­ва и не мо­же би­ти ве­ћа од 10.000,00 КМ/ко­ри­сни­ку у те­ку­ћој го­ди­ни.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 79.

 

(1)  Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима остварује се кроз подршку:

а) пољопривредним сај­мо­ви­ма и из­ло­жба­ма у области пољопривреде и руралног развоја,

б) подршку информисању, медијским активностима, промоцији, савјетовањима и студијским путовањима, стручним часописима и литератури у области пољопривреде и руралног развоја.

(2)  Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства из ста­ва 1. овог чла­на ко­ри­сни­ци оства­ру­ју на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији и уз ко­ји при­ла­жу:

а) предрачун или рачун за намјену из става 1. тачка а),

б) спецификацију трошкова, предрачун или рачун за намјену из става 1. тачка б).

(4) Тро­шко­ви из ста­ва 1. овог чла­на ко­ји не мо­гу би­ти пред­мет под­сти­ца­ја су: хо­но­ра­ри, лична примања (осим за лица која имају уговор о раду за обављање наведених активности, а која нису запослена у субјекту који је подносилац захтјева), ре­жиј­ски тро­шко­ви (стру­ја, во­да, одржавање, те­ле­фон и слично) и сви други трошкови за које није могуће обезбиједити доказ.

(5) Под­сти­цај­на сред­ства за намјену из ста­ва 1. тачка а) овог члана ис­пла­ћу­ју се за активности: од републичког и међународног карактера у висини до 20.000,00 КМ, од регионалног до 8.000,00 КМ  и локалног до 4.000,00 КМ, а за намјену из става 1. тачка б) овог члана у висини до 10.000,00 КМ по програму или кориснику, а на осно­ву мишљења ко­ми­си­је и рјешења директора Агенције.

(6) Ко­ри­сник сред­ста­ва ду­жан је да до­ста­ви­ из­вје­штај о на­мјен­ском утро­шку средстава на Обрасцу 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, до­ку­мен­то­ван са ра­чу­ни­ма, уго­во­ри­ма, до­ка­зи­ма о из­вр­ше­ним упла­та­ма, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(7) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из ста­ва 1. тачка а) овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до  30. јуна те­ку­ће го­ди­не.

(8) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из ста­ва 1 тачка б. овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

Члан 80.

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за суфинансирање ино­ва­тив­них про­гра­ма у сточарској и биљној производњи има­ју прав­на ли­ца за про­гра­ме ко­ји до­при­но­се увођењу нових технологија, побољшању производње и ква­ли­те­та про­из­во­да на пољопривредним газдинствима и оста­ле ино­ва­ци­је у биљној и сто­чар­ској производњи које су лиценциране.

(2) Програм из става 1. овог члана треба да садржи циљ, списак корисника са свим потребним подацима, партнере, детаљну структуру трошкова, очекиване резултате и друго.

(3) Ко­ми­си­ја коју фор­ми­ра директор, на­кон разматрања и оцје­не достављених програма, пред­ла­же директору Агенције суфинансирање про­гра­ма од оп­штег зна­ча­ја у биљној и сто­чар­ској производњи.

(4) Под­сти­цај­на сред­ства из ста­ва 1. овог чла­на ис­пла­ћу­ју се на осно­ву мишљења комиси­је и рјешења директора Агенције, у из­но­су до 30.000,00 КМ по одо­бре­ном програму.

(5) Ко­ри­сни­к нов­ча­них под­сти­ца­ја ду­жан је да до­ста­ви из­вје­шта­ј о утро­шку одо­бре­них сред­ста­ва на Обрасцу бр. 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, документован са уговорима и рачунима и извјештај о ре­а­ли­за­ци­ји и резултати­ма одо­бре­ног про­гра­ма, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(6) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је milf porn 31. јула  те­ку­ће го­ди­не.

 

 

2.2. Очување природе и рационално газдовање природним ресурсима

 

Члан 81.

 

(1) Пра­во на пре­ми­ју за ор­ган­ску биљну производњу оства­ру­ју про­из­во­ђа­чи (фи­зич­ка и прав­на ли­ца) за цер­ти­фи­ко­ва­ну ор­ган­ску производњу и цер­ти­фи­ко­ва­ну производњу у прела­зном пе­ри­о­ду (кон­вер­зи­ји) за­сно­ва­ну на вла­сти­тим или закупљеним по­вр­ши­на­ма.

(2) Ми­ни­мал­на по­вр­ши­на за ко­ју се мо­же оства­ри­ти пре­ми­ја за ор­ган­ску биљну производњу из ста­ва 1. овог чла­на је 0,5 хек­та­ра.

(3) Пре­ми­ја за ор­ган­ску биљну производњу оства­ру­је се на осно­ву за­хтје­ва Агенцији, уз ко­ји се при­ла­жу:

а) из­ја­ва фи­зич­ког ли­ца или од­го­вор­ног ли­ца у прав­ном ли­цу да је оства­ре­на ор­ган­ска биљна производња,

б) за­пи­сник овла­шће­ног цер­ти­фи­ка­ци­о­ног ти­је­ла о за­сно­ва­ним по­вр­ши­на­ма у си­сте­му ор­ган­ске биљне производње, са уне­се­ним по­да­ци­ма о ка­та­стар­ским че­сти­ца­ма и катастар­ској оп­шти­ни, биљној вр­сти (једногодишњој или вишегодишњој) и

в) ко­пи­ја цер­ти­фи­ка­та ор­ган­ске производње из­да­тог од цер­ти­фи­ка­ци­о­ног ти­је­ла овлашће­ног од Ми­ни­стар­ства за по­сло­ве цертификовања ор­ган­ске пољопривредне производње.

(4) Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана не може бити већа од 250 КМ/ха или 30.000,00 КМ/кориснику у текућој години.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту пре­ми­је за ор­ган­ску биљну производњу ко­ри­сник под­но­си најкасни­је 31. августа те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 82.

 

(1) Пра­во на под­сти­цај­на сред­ства за мје­ре правилног одлагања и збрињавања чврстог отпада и заштите природних извора и водотока има­ју прав­на ли­ца и ло­кал­не за­јед­ни­це, а у свр­ху уређења се­о­ских ђу­бри­шта, санирање се­о­ских де­по­ни­ја сме­ћа, финансирање мје­ра уклањања отпада животињског и биљног по­ри­је­кла, суфинансирање про­гра­ма производње енер­ги­је из биљног и животињског от­па­да, спречавање загађења и уређење из­во­ри­шта пит­ке во­де и слич­но, на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу:

а) про­грам за спровођење мје­ра за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не,

б) овјерен пројекат и

в) ра­чун за на­бав­ку основних средстава, по­треб­ног ма­те­ри­ја­ла, опре­ме или за из­вр­ше­не услу­ге за ре­а­ли­за­ци­ју про­гра­ма у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6,7 и 8.овог пра­вил­ни­ка.

(2) Под­сти­цај­на сред­ства из става 1. овог члана ис­пла­ћу­ју се на осно­ву мишљења комиси­је и рјешења директора Агенције, у из­но­су до 50% по одо­бре­ном и ре­а­ли­зо­ва­ном про­гра­му, а нај­ви­ше до 15.000,00 КМ/по кориснику у текућој години.

(3) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. celebrity nude августа те­ку­ће го­ди­не.

Члан 83.

(1) Пра­во на сред­ства за порибљавање риболовних подручја има­ју субјекти који имају уговор са Министарством о коришћењу рибарског подручја.

(2) Сред­ства за порибљавање усмје­ра­ва­ју се у ви­ду по­др­шке побољшању порибљавања ријека у ру­рал­ним обла­сти­ма, а на осно­ву за­хтје­ва ко­ји се под­но­си Агенцији, уз ко­ји се при­ла­же:

а) рјешење о регистрацији,

б) план порибљавања и

в) рачун у скла­ду са чла­ном 2. ст. 5, 6,7 и 8. овог пра­вил­ни­ка, са спе­ци­фи­ка­ци­јом трошкова за тра­же­ну на­мје­ну.

(3) Под­сти­цај­на сред­ства из ста­ва 1. овог чла­на ис­пла­ћу­ју се на осно­ву мишљења комиси­је и рјешења директора Агенције, у из­но­су од 50% од висине захтијеваних средстава, а највише 5.000,00 КМ по кориснику или рибарском подручју.

(4) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је 31. августа те­ку­ће го­ди­не.

 

Члан 84.

 

(1) По­др­шка пре­вен­тив­ним мје­ра­ма ра­ди спречавања и ублажавања еле­мен­тар­не непого­де − гра­да, усмје­ра­ва се Јав­ном пред­у­зе­ћу “Про­тив­град­на пре­вен­ти­ва Ре­пу­бли­ке Срп­ске” а.д. Гра­ди­шка,  у складу са Одлуком Владе Републике о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/10 и 61/11).

(2) Средства  подршке за мје­ре из ста­ва 1. овог чла­на одо­бра­ва Вла­да.

(3) Ко­ри­сни­к нов­ча­них под­сти­ца­ја ду­жан је да до­ста­ви из­вје­шта­ј о утро­шку одо­бре­них сред­ста­ва на Обрасцу бр. 31 који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

 

Члан 85.

 

(1) Право на средства за суфинансирање премије осигурања примарне пољопривредне производње имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који у току године изврше осигурање примарне пољопривредне производње.

(2) Право на премију из става 1. овог члана остварује се за сљедеће врсте пољопривредне производње:

а) сточарску (објекти и стока),

б) воћарско – виноградарску и

в) повртарску и ратарску.

(3) Ко­ри­сни­ци оства­ру­ју под­сти­цај­на сред­ства на осно­ву за­хтје­ва ко­ји под­но­се Агенцији, уз ко­ји при­ла­жу сљедећу до­ку­мен­та­ци­ју:

а) полису осигурања за текућу годину и

б) доказ о извршеној уплати осигурања.

4) Висина подстицајних средства за намјену из овог члана исплаћују се у износу до 50% износа осигурања, а највише до 25.000,00 КМ/кориснику.

(5) За­хтјев за ис­пла­ту под­сти­цај­них сред­ста­ва за на­мје­ну из овог чла­на под­но­си се најка­сни­је до 30. септембра те­ку­ће го­ди­не.

 

2.3. Побољшање услова живота и увођење разноврсности приликом остваривања прихода у сеоској економији

 

Члан 86.

 

(1) Пра­во на подстицајна сред­ства за подршку развоју сеоских подручја од општег интереса, за изградњу, адаптацију, уређење и опремање сеоских домова, игралишта, обданишта, надстрешница за аутобуска стајалишта, откупних станица за откуп и продају пољопривредних производа, сточне и зелене пијаце, базена и појила за стоку, катуна, откупних станица за млијеко и самоникло биље, као и за опремање просторија за обуку и доквалификацију младих на селу и радно способног становништва у руралним заједницама (техничка и информациона опрема), могу имати локалне заједнице, удружења и други субјекти власници објеката који служе заједничким интересима сеоског становништва.

(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана корисници остварују на основу захтјева, који се подноси Агенцији, уз који прилажу:

а) програм или пројекат за изградњу, адаптацију и уређење објекта од заједничког интереса,

б) доказ о власништву над објектом,

г) предрачун или рачун за набавку потребног материјала, опреме или за извршене услуге за изградњу, адаптацију и уређење објекта,

д) овјерену изјаву да ће објекат користити у складу са његовом намјеном из одобреног програма најмање пет година и

е) уговор са извођачем радова ако су подносиоци захтјева локалне заједнице.

(3) У случају да подносилац захтјева не обезбиједи коришћење објекта у складу са његовом намјеном из одобреног програма у трајању од најмање пет година, дужан је да врати цјелокупан износ подстицаја.

(4) Подстицајна средства за подршку у изградњи, адаптацији и уређењу објеката од заједничког интереса, исплаћују се на основу мишљења комисије и рјешења директора Агенције у износу до 50% по одобреном и реализованом програму, а највише до   25.000,00 КМ по одобреном и реализованом програму.

(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку средстава на Обрасцу број 31. који је се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, документован са рачунима, уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун корисника.

(6) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. августа текуће године.

 

Члан 87.

 

(1) Право на подстицајна средства за подршку ер­ге­ла­ма и раз­во­ју коњарства остварује се на осно­ву за­хтје­ва ко­ји се под­но­си Агенцији, уз ко­ји се при­ла­же:

а) ко­пи­ја рјешења о дје­лат­но­сти,

б) ко­пи­ја до­ка­за о по­ри­је­клу (пе­ди­гре или ма­тич­ни лист),

в) списак власника за грла која се налазе у коњичим клубовима,

г) за­пи­сник Аген­ци­је за уз­гој и се­лек­ци­ју у сто­чар­ству о годишњем пре­гле­ду,

д) по­твр­да о спро­ве­де­ним ве­те­ри­нар­ско-здра­встве­ним мје­ра­ма то­ком уз­го­ја и

е) годишњи про­грам ра­да и унапређивања коњарства.

(2) Пра­во на сред­ства под­сти­ца­ја ер­ге­ла­ма, коњичким клубовима и раз­во­ју коњарства оства­ру­ју се за уз­гој чи­стих ра­са, и то: бо­сан­ско-брд­ске, ли­пи­цан­ске, арап­ске и ен­гле­ске пу­но­крв­не ра­се.

(3) Под­сти­цај­на сред­ства за ову намјену ис­пла­ћу­ју се на осно­ву мишљења ко­ми­си­је и рјешења директора Агенције, у из­но­су од 400 КМ/грлу за ергеле или 200 КМ/грлу за коњичке клубове.

(4) Право на подстицајна средства за подршку ергелама од